Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám      

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni (ďalej len „RÚVZ“) a poskytovanie informácií RÚVZ sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“). 

Text zákona je prístupný na internete na adrese https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20230101.html 

Žiadosť o poskytnutie informácií (ďalej len „žiadosť“) vybaví RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak. 

Ako podať žiadosť

  1. Písomne poštou na adresu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni
Obrancov mieru 1
064 01 Stará Ľubovňa 

  1. Telefonicky na čísle: 052/4280115
  2. Faxom na čísle: 048/4324170
  3. Elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: slovensko.sk
  4. Elektronickou poštou na e-mailovej adrese: sl.sekretariat@uvzsr.sk
  5. Osobným podaním v podateľni úradu na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

Žiadosť musí obsahovať nasledovné: 

  • určenie povinnej osoby (resp. komu je žiadosť určená), 
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, 
  • ktorých informácií sa žiadosť týka, 
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. 

Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií. 

Ak RÚVZ  poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona č. 211/2000 Z. z. v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. 

Proti rozhodnutiu RÚVZ o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.  

O odvolaní proti rozhodnutiu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, ktorý vo veci rozhodol alebo mal rozhodnúť, rozhoduje nadriadený Úrad verejného zdravotníctva SR.  

Odvolací orgán (Úrad verejného zdravotníctva SR) rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania RÚVZ. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. 

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti 

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Úkon Strana
internet zadarmo
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 - čiernobielej 0,10 €
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 - čiernobielej 0,17 €
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 - čiernobielej 0,13 €
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 - čiernobielej 0,20 €
1 ks diskety 0,66 €
1 ks CD 1,66 €
poštové poplatky podľa cenníka poštových služieb
obálky:  
C6 - 16 x 11,5 cm (malá) 0,03 €
C5 - 23 x 16 cm (stredná) 0,04 €
C4 - 32 x 23 cm (veľká) 0,10 €
B4 - 35 x 25 cm 0,15 €
informácia zasielaná e-mailom, faxom a telefonicky bezplatne
informácia, u ktorej náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne neprekročia 3,50 € bezplatne

Poznámka:
Úhrada za sprístupnenie informácií sa určí ako súčet jednotlivých nákladov. Ak materiálne náklady za sprístupnenie informácií nepresiahnu 3,50 €, úrad nebude požadovať od žiadateľa úhradu nákladov. Poplatok za poskytnutie informácií, presahujúci 3,50 €, je možné uhradiť len v hotovosti v pokladni Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa.