Útvary

Kancelária regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu zabezpečuje v celom rozsahu práce pre regionálneho hygienika – generálneho tajomníka služobného úradu. Zamestnankyňa kancelárie regionálnej hygieničky plní tieto úlohy:

  • administratívne, korešpondenčné a evidenčné práce, vybavovanie korešpondencie, telefónneho styku,
  • organizačné zabezpečenie zasadania rokovaní a návštev regionálneho hygienika,
  • vedenie evidencie a zúčtovania prostriedkov reprezentačného fondu regionálnej hygieničky,
  • vedie evidenciu a výdaj poštových známok,
  • vedie evidenciu cestovných príkazov zamestnancov RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni.

Kancelária regionálnej hygieničky zabezpečuje centrálnu evidenciu došlej a odoslanej pošty, ktorú spracováva v elektronickej forme. Zabezpečuje akty právoplatnosti rozhodnutí, práce ústrednej spisovne a registratúry, vedie centrálnu registratúru úradu. Zodpovedá za správnu a včasnú manipuláciu so záznamami v zamestnávateľskom subjekte a za archiváciu písomností, ich uskladnenie, spracovanie, vyradenie za kanceláriu regionálnej hygieničky.  

Ďalej   prideľuje úradnú poštu  príslušným oddeleniam, vedie evidenciu a výdaj poštových známok, zabezpečuje a eviduje knižný fond úradu, odbornú literatúru a časopisy. Obsluhuje telefónnu ústredňu.

Referát právny, sťažností a petície

Metodicky riadi a koordinuje právnu výchovu, zabezpečuje jednotný výklad právnych predpisov, zabezpečuje právnu pomoc v právnych veciach, zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov úradu a vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákonnosti pri plnení úloh úradu so zameraním na právnu prevenciu, poskytovanie konzultácií odborným oddeleniam úradu pri aplikácií právnych noriem dotýkajúcich sa oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia. Zúčastňuje sa jednaní o uložení pokút za nesplnenie uložených opatrení v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, zastupuje úrad v konaní pred súdom. Spolupracuje pri riešení priestupkov s jednotlivými oddeleniami. Zabezpečuje, usmerňuje a koordinuje prípravu a vypracovanie vnútorných organizačných a riadiacich aktov úradu, vedie kompletnú evidenciu o všeobecne záväzných právnych predpisoch, rezortných predpisoch, riadiacich a organizačných  normách a individuálnych aktov riadenia úradu, z právneho hľadiska posudzuje návrhy zmlúv voči iným právnym subjektom. Zastupuje úrad v konaniach pred inými štátnymi orgánmi.

Podieľa sa na vypracovaní právnych expertíz a stanovísk pre MZ SR, príp. iné orgány štátnej správy. Spolupracuje pri legislatívnych procesoch na základe usmernení ÚVZ SR.

 Prešetruje a odstupuje na prešetrenie v rámci vecnej príslušnosti sťažnosti, oznámenia, podnety a petície prijaté úradom a kontroluje ich vybavovanie. Centrálne vedie evidenciu sťažnostnej, petičnej a priestupkovej agendy. Ďalej zabezpečuje a vybavuje agendu spojenú so  sprístupňovaním informácií podľa zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Spolupracuje pri vypracúvaní vnútroorganizačných noriem a vnútroorganizačných smerníc. Tieto činnosti sú vykonávané zamestnancom VŠ s právnickým vzdelaním. V prípade neprítomnosti tohto zamestnanca, činnosť referátu zabezpečuje v plnom rozsahu regionálny hygienik.

Referát   vnútornej  kontroly

Predmetom činnosti je koordinovanie a organizovanie kontrolných akcií, ich príprava a analýza vrátane spracovania plánu kontroly, kontrolná činnosť. Vykonáva vnútornú  kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi a vnútornou organizačnou smernicou. Vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov a predpisov platných pri nakladaní s verejnými prostriedkami.

Vyššie uvedené kompetencie v referáte sú kumulované v pracovnej činnosti zamestnanca Kancelárie regionálneho hygienika (právnik).

Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov ako aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy alebo nevykonávajú štátne záležitosti.

Osobný úrad zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona o štátnej službe, zákona o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníka práce. Vykonáva agendu súvisiacu so vznikom, zmenou a skončením štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancvo a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zabezpečuje mzdovú agendu. Pôsobí v oblasti vzdelávania zamestnancov. Vydáva interné a služobné predpisy úradu.

THČ sa zaoberá kompletným zabezpečovaním prác na úseku rozpočtovania a financovania, komplexným zabezpečovaním finančného účtovníctva, zabezpečovaním operatívnej evidencie, zabezpečovaním hotovostného platobného styku, zabezpečovaním procesu verejného obstarávania a vytváraním prevádzkovo-technických podmienok pre činnosť odborných pracovísk.

Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

Epidemiológia v rámci epidemiologickej bdelosti sleduje výskyt a povahu infekčných ochorení, príčiny a podmienky ich vzniku a šírenia v ľudskej populácii, vrátane nemocničných nákaz a ochorení prenosných zo zvierat na človenka. Uplatňuje metódy ich prevencie a potlačovania. Získané poznatky prenáša do praxe organizovaním a riadením odborne zdôvodnených protiepidemických opatrení preventívneho i represívneho charakteru. Riadi a kontroluje úroveň činnosti v oblasti dezinfekcie a sterilizácie.

Oddelenie epidemiológie je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

Hygiena detí a mládeže je odbor zameraný na preventívnu starostlivoť v detskom a dorastovom veku. Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývoj detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov, vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie. Hygiena detí a mládeže sa špecializuje aj na riešenie úloh (v rámci celého Slovenska) problematiky školského stravovania a vysokoškolských zariadení. Plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva, spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a ládeže. Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, pripadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom 

  • starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky
  • podpory správneho zdravotného životného štýlu detí a mládeže,
  • výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.

Oddelenie hygieny detí a mládeže je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

Preventívne pracovné lekárstvo je interdisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá vplyvmi práce a pracovných podmienok na zdravotný stav zamestnancvo a dohľadom nad dodržiavaním zdravých pracovných podmienok.

Oddelenie hygieny preventívneho pracovného lekárstva je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

Hygiena životného prostredia a zdravia sa zaoberá vplyvom životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Cieľom je odborné zdravotnícke usmerňovanie právnických a fyzických osôv v oblasti kvality životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

Hygiena výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych životných a pracovných podmienkach. Sleduje výživu a výživový stav vybraných skupín obyvateľstva, nedostatky výživy. Monitoruje a sleduje zdravotnú bezpečnosť potravín, ich biologickú a energetickú hodnotu, posudzuje úroveň spoločesnkého stravovania a vykonáva štátny zdravotný dozor vo vybraných zariadeniach. Taktiež sleduje zdravotnú bezpečnosť kozmetických výrobkov ako aj predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami.

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

Podpora zdravia a výchova ku zdraviu je súčasťou verejného zdravotníctva a cieľom je aktívne vyhľadávanie a znižovanie výskytu zdravotných rizík chronických neprenosných ochorení prostredníctvom poradenstva a edukácie.

Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

Útvary