Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:00

Osobne na adrese:
Budova RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni – Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Telefonicky alebo e-mailom:
Sekretariát - tel.: 052/4280115
e-mail: podatelna.sl@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia:
RNDr. Ján Kolcun, tel.: 052/4280133, 0910440662, jan.kolcun.sl@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov:
MVDr. Miriam Olšavská, MPH, tel.: 052/4280126, 0911615571, miriam.olsavska.sl@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže:
RNDr. Mária Mancalová, MPH, tel.: 052/4280113, 0911715571, maria.mancalova.sl@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva:
RNDr. Mária Mancalová, MPH, tel.: 052/4280113, 0911715571, maria.mancalova.sl@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie:
Mgr. Viera Zahorjanová, tel.: 052/4280125, 0902197145, viera.zahorjanova.sl@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu:
RNDr. Mária Mancalová, MPH, tel.: 052/4280113, 0911715571, maria.mancalova.sl@uvzsr.sk

Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti:
Ing. Slavka Šebová. tel.: 052/4280118, 0903567297, slavka.sebova.sl@uvzsr.sk