Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni (RÚVZ SL)

má územnú pôsobnosť pre okres Stará Ľubovňa.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Stará Ľubovňa. 

RÚVZ SL je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je RNDr. Mária Mancalová, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Stará Ľubovňa za 38. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Stará Ľubovňa
za 38. kalendárny týždeň 2023

 

V 38. kalendárnom týždni 2023 na území okresu Stará Ľubovňa bolo hlásených 634 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1284,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 54,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 až 5 ročných a najnižšia vo vekovej skupine 20 až 59 ročných.Komplikácie predstavovali otitídy (2), sinusitídy (6).


Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) neboli v 38. kalendárnom týždni 2023 hlásené žiadne prípady.
    
Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu
V 38. kalendárnom týždni 2023 nebol hlásený žiaden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI.

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
V 38. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 7 pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19, z toho 5 nozokomiálnych nákaz. 

RNDr. Mária Mancalová, MPH
regionálny hygienik    
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni