Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni (RÚVZ SL)

má územnú pôsobnosť pre okres Stará Ľubovňa.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Stará Ľubovňa. 

RÚVZ SL je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je RNDr. Mária Mancalová, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Stará Ľubovňa za 13. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Stará Ľubovňa za 13. kalendárny týždeň 2024

 

V 13. kalendárnom týždni 2024 na území okresu Stará Ľubovňa bolo hlásených 704 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1474,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 4,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 až 5 ročných a najnižšia vo vekovej skupine 60 a viac ročných. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 14 osôb, čo predstavuje 2,0 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (7) a sinusitídy (7).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 13. kalendárnom týždni 2024 hlásených 8 prípadov (chorobnosť 16,8/100 000), čo predstavuje 1,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 300,0 %.  Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 až 5 ročných.

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu
V 13. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený žiaden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI.

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
V 13. kalendárnom  týždni 2024 nebol hlásený  žiaden  pozitívny prípad na ochorenie COVID-19.

RNDr. Mária Mancalová, MPH
regionálny hygienik
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni