Aktuality

Späť Svetový deň vody 2024

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni v súvislosti s prichádzajúcim Svetovým dňom vody 2024 oznamuje, že bude vykonávať:

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni oznamuje všetkým záujemcom z  radov občanov i predstaviteľov miestnej samosprávy a pod., že dňa 22. marca 2024 ( piatok ) bude poskytnuté na RÚVZ odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie pitnou vodou, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov, kvality vody a iné problémy týkajúce sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. Uvedené informácie je možné získať osobne návštevou na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni na odd. HŽPaZ (prízemie č. dverí 43, 45 alebo telefonicky na číslach: 052/4280133 a 052/4280130). Zároveň bude zabezpečené bezplatné orientačné vyšetrenie donesených vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov pomocou testovacích prúžkov na stanovenie obsahu dusitanov a dusičnanov dňa 22.3.2024 od 8,00 hod. do 11,30 hod (čistá 0,3 l plastová alebo sklenená fľaša).

Touto výzvou chceme prispieť k zvýšenému zdravotnému uvedomeniu občanov okresu v otázkach ochrany a podpory vlastného zdravia najmä z pohľadu prevencie ochorení súvisiacich s pitnou vodou.

Prostredníctvom online dotazníka „Mám rád vodu“, môžu spotrebitelia vyjadriť svoj názor  na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov. Dotazník je dostupný na webovej stránke: Online dotazník