Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Stará Ľubovňa za 19. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Stará Ľubovňa za 19. kalendárny týždeň 2024

 

V 19. kalendárnom týždni 2024 na území okresu Stará Ľubovňa bolo hlásených 687 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1392,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  klesla o 0,6  %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 až 5 ročných a najnižšia vo vekovej skupine 60 a viac ročných.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 13 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali  otitídy (5) a sinusitídy (8).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 19. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené žiadne prípady.

    
Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 19. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený žiaden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI.

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 19. kalendárnom  týždni 2024 nebol hlásený  žiaden  pozitívny prípad na ochorenie COVID-19.

RNDr. Mária Mancalová, MPH
regionálny hygienik
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni