Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Stará Ľubovňa - stav k 17.5.2024

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Stará Ľubovňa - stav k 17.5.2024

 

Dňa 15.5.2024 bol na odbor epidemiológie RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni hlásený prvý pravdepodobný prípad ochorenia na VHA v obci Ľubotín u dieťaťa žijúceho v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom vo vekovej skupine 1 – 4 ročných.
Laboratórne potvrdený prípad hlásený v EPIS dňa 16.5.2024 – sérum – POZIT. anti-HAV IgM.

Na základe uvedeného RH RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni dňa 15.-16.5.2024 nariadil:

  • opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre 13 úzkych kontaktov v obci Ľubotín a 15 úzkych kontaktov mestskej časti Podsadek, Stará Ľubovňa (ďalej len uvedené lokality), a to podrobiť sa lekárskemu dohľadu, klinickému vyšetreniu a odberu biologického materiálu a aktívnej imunizácii.

Na zamedzenie šírenia VHA boli v dňoch od 15.5.2024 – 17.5.2024 realizované  nasledujúce opatrenia:

  • informovanie predstaviteľa miestnej samosprávy obce Ľubotín, mestskej časti Podsadek, Stará Ľubovňa a terénnych sociálnych pracovníkov o výskyte ochorenia v uvedenej lokalite a potrebe informovania občanov o ochorení VHA, o prevencii ochorenia;
  • informovanie Ľubovnianskej nemocnice, n. o. Ľubovňa o výskyte ochorení VHA, poučenie o ochorení a možnostiach prevencie. Zároveň informovanie o potrebe pravidelného vykonávania dezinfekcie priestorov.
  • upovedomenie vedenia výchovno-vzdelávacích zariadení v uvedených lokalitách o výskyte ochorenia VHA, poučenie o ochorení a možnostiach prevencie. Zároveň informovanie o potrebe pravidelného vykonávania dezinfekcie priestorov týchto kolektívnych zariadení, najmä kontaktných plôch.
  • informovanie vedenia Slovenskej pošty o  výskyte ochorenia na VHA v uvedenej lokalite a o potrebe poučenia pracovníkov spádových prevádzok pošty, vykonávania pravidelnej a dôkladnej dezinfekcie priestorov pošty a rúk personálu pošty pri každej práci s hotovosťou ako aj pri doručovaní zásielok;
  • oboznámenie autobusového a vlakového dopravcu zabezpečujúceho dopravné spojenie uvedených lokalít o výskyte ochorení VHA, o potrebe dôkladnej dezinfekcie priestorov autobusov a vlakov najmä kontaktných plôch a o poučení vodičov autobusov o potrebe častej a dôkladnej dezinfekcie rúk najmä pri kontakte s hotovosťou;
  • informovanie zariadení spoločného stravovania a potravinárskych prevádzok v uvedených lokalitách o výskyte ochorení VHA, poučenie o ochorení a možnostiach prevencie. Zároveň informovanie o potrebe pravidelného vykonávania dezinfekcie priestorov.
  • informovanie orgánov štátnej a verejnej správy v okrese Stará Ľubovňa o výskyte ochorenia VHA, poučenie o ochorení a možnostiach prevencie. Zároveň informovanie o potrebe pravidelného vykonávania dezinfekcie priestorov.

RNDr. Mária Mancalová, MPH
regionálny hygienik
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni