Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
8:00 - 14:00

Osobne na adrese:
Budova RÚVZ – Špitálska 3, 048 01 Rožňava

Telefonicky alebo e-mailom:
Informátor, spojovateľ - tel.: 058 / 732 32 57
e-mail: ruvzrv@uvzsr.sk

Podateľňa a sekretariát
Mgr. Erika Kerekešová, Iveta Básthyová, ruvzrv@uvzsr.sk 058 / 732 32 57

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
Ing. Jana Hricková, rv.hrickova@uvzsr.sk, 058 / 732 32 57, 0905 507 642 (služobný mobil oddelenia )

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Mgr. Adriana Icsóová, rv.icsoova@uvzsr.sk, 058 / 732 32 57

Oddelenie hygieny detí a mládeže
Mgr. Petra Váradyová, rv.varadyova@uvzsr.sk, 058 / 732 32 57

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
Mgr. Štefan Roda, rv.stefanroda@uvzsr.sk, 058 / 732 32 57

Oddelenie epidemiológie
Mgr. Zuzana Petiová, , 058 / 732 32 57

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Mgr. Silvia Lengová, rv.lengova@uvzsr.sk, 058 / 732 32 57

Hospodársko technický úsek a osobný úrad
Ing. Andrea Albertová, rv.albertova@uvzsr.sk, 058 / 732 32 57