• koordinácia protiepidemickej práce na území okresu
 • prevencia a represia prenosných ochorení (salmonelózy, infekčnej žltačky, bacilárnej úplavice, hnačkové ochorenia a pod.)
 • monitorovanie výskytu všetkých infekčných ochorení na území okresu Rožňava a vypracovávanie epidemiologických prognóz
 • analyzovanie vývoja trendu chorobnosti a úmrtnosti na prenosné ochorenia
 • monitorovanie výskytu akútnych respiračných ochorení v populácii
 • metodická a konzultačná činnosť, poradenstvo v problematikeifekčných ochorení
 • anonymné testovanie na HIV/AIDS, poradenská služba
 • preventívne šetrenie v zdravotníckykych prípadne iných zariadeniach so zameraním na problematiku dezinfekcie a sterilizácie, mikrobiálnej kontaminácie
 • poskytuje konzultácie o všetkých očkovaniach v SR (pravidelné, mimoriadne, zvláštne) a o epidemilogickej situácii vo svete

Na čele úradu je regionálny hygienik, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik SR. Regionálny hygienik je generálnym tajomníkom služobného úradu pre štátnych zamestnancov úradu a štatutárnym orgánom zamestnávateľa pre ostatných zamestnancov úradu.

Regionálny hygienik je štatutárny orgán - generálny tajomník služobného úradu. Je oprávnený konať vo všetkých veciach v mene úradu. V riadiacej a rozhodovacej činnosti je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Do výlučnej právomoci generálneho tajomníka služobného úradu patrí:

 • určenie vnútornej organizácie úradu vrátane vymedzenia pôsobnosti a úloh organizačných útvarov
 • určenie spôsobu plnenia odborných úloh, použitia rozpočtových prostriedkov
 • uplatňovanie práv úradu zo škôd, spôsob a rozsah vymáhania, nakladanie s pohľadávkami
 • zabezpečovanie úloh úradu pri obrane štátu, civilnej ochrane a pri organizácii a výkone vnútornej kontroly úradu
 • menovanie a odvolanie predstavených, zástupcu generálneho tajomníka služobného úradu, zástupcu predstaveného

Súčasťou úseku je:

 • sekretariát
 • správa registratúry a podateľna
 • referát kontroly
 • referát informatiky

Hygiena detí a mládeže je lekársky vedecký odbor, ktorého hlavným cieľom je starostlivosť o ochranu a upevňovanie zdravia detskej populácie v ich životných podmienkach.

Plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v usmerňovaní vytvárania optimálnych podmienok podpore a ochrane zdravia a psychosomatického vývinu detí a mládeže.

Obsahovo je činnosť oddelenia zameraná na monitorovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu, vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia v detskom a dorastovom veku vrátane vysokoškolákov, faktorov životného a pracovného prostredia a na analýzu príčin zmien zdravotného stavu detskej populácie v súvislosti s pôsobením zložiek životného prostredia a životného štýlu. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie.

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Náplň činnosti

 • Vykonávanie monitoringu pitnej vody u spotrebiteľa ustanovenými vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.
 • Vykonávanie monitoringu kvality vody na kúpanie na kúpaliskách.
 • Príprava podkladov k záväzným stanoviskám a rozhodnutiam podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníí neskorších predpisov.
 • Vykonávanie kontroly dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
 • Vykonávanie konzultačnej činnosti pre právnické a fyzické osoby, ich odborné usmerňovanie v záujme vytvárania a ochrany životných podmienok priaznivých pre ochranu a podporu zdravia.
 • Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru:
  1. v zariadeniach, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom
  2. v telovýchovných zariadeniach
  3. v ubytovacích zariadeniach
  4. na prírodných a umelých kúpaliskách
  5. v zariadeniach sociálnych služieb
  6. v zariadeniach pohrebných služieb 
  7. vo verejných budovách miest a obcí 

Hygiena výživy je interdisciplinárny odbor, ktorý sa podieľa na riešení ochrany zdravia populácie. Metódy práce hygieny výživy vyplývajú z charakteru jeho činnosti pri sledovaní a posudzovaní výživy a zdravotného stavu obyvateľstva.

 • vykonáva štátny zdravotný dozor v potravinárskych zariadeniach a nad výrobou, dovozom a uvádzaním kozmetických výrobkov do obehu
 • vykonáva potravinový dozor nad výrobou potravín, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu.
 • sleduje zdravotnú neškodnosť potravín a kozmetikcých výrobkov pravidelným odberom vzoriek a ich laboratórnym vyšetrením. Laboratórne vyšterovacie metódy sú zamerané na sledovnie zdravotnej neškodnosti potravín, pokrmov a kozmetických výrobkov.
 • rieši taktiež problematiku predmetov bežného používania, ktorá sa zaoberá posudzovaním predmetov, ktoré pri bežnom používaní prichádzajú do priameho alebo nepriameho kontaktu s potravinami resp. do kontaktu ľudským telom
 • na úseku fyziológie výživy presadzuje zásady správnej výživy a to v Špecializovanom centre správnej výživy a úpravy hmotnosti. Úlohou špecializovaného poradenstva je analýza stavu zdravia populácie vo vzťahu k zisteným rizikám v procese výživy a návrh opatrení na náprave vykonáva epidemiologické štúdie výživového stavu vybraných populácií v okrese Rožňava, plní úlohy vyplývajúce z Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR (uznesenie vlády SR č.894/99) a v rámci zdravotno-výchonej činnosti uskutočnňuje prednášky pre zamestnancov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov a o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolaných pracovnými podmienkami.

Práca oddelenia preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie

 • sledovanie vzťahov medzi pracovnými podmienkami a zdravím,
 • usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia
 • v súvislosti s výkonom práce so zohľadnením a skúmaním aj mimopracovných vplyvov,
 • ovplyvňovanie ochrany, podpory a rozvoja zdravia zamestnancov výkonom štátneho zdravotného dozoru,
 • vykonávanie posudkovej, konzultačnej a poradenskej činnosti,
 • usmerňovanie fyzických osôb a právnických osôb pri vytváraní podmienok na pozitívny  rozvoj zdravia zamestnancov,
 • navrhovanie opatrení na optimalizáciu pracovných podmienok.

Sledovanie vplyvu pracovných podmienok na zdravie

 • analýzy príčin vedúcich k poškodeniu zdravia špecifickými i nešpecifickými faktormi pracovného prostredia,
 • vykonávanie prieskumov a epidemiologických štúdií vplyvu pracovných podmienok na zdravie, zber a spracovanie údajov, využívanie výsledkov pri výkone odborných činností.

Konzultačná  a poradenská činnosť

 • výstavba a rekonštrukcia výrobných objektov z hľadiska ochrany zdravia ľudí,
 • inštalácia technických zariadení v pracovnom priestore, používanie pracovných prostriedkov a materiálov v pracovnom procese z hľadiska požiadaviek na ochranu zdravia zamestnancov,
 • zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o zdravie pri práci

Špecifikácia činnosti oddelenia

Cieľom činnosti oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu je prostredníctvom vzdelávacích a výchovných aktivít podporovať a motivovať obyvateľstvo k aktívnej starostlivosti o svoje zdravie, zdravie svojej rodiny a komunity. Používa metódy individuálneho, skupinového a hromadného pôsobenia. Metódy špecifickej intervencie zameriava na primárnu prevenciu rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení.

Pracovníci oddelenia sú autormi mnohých regionálnych projektov, zapájajú sa do realizácie národných projektov, spolupracujú s regionálnymi inštitúciami, ktoré spolupôsobia pri formovaní zdravotného uvedomenia obyvateľstva (obce, školy, štátne a mimovládne organizácie, komunity, nadácie, ...), pripravujú a distribuujú zdravotno-výchovné materiály podľa termínov významných dní Svetovej zdravotníckej organizácie a podľa aktuálnych potrieb regiónu.

Oddelenie realizuje výskumné a prieskumné úlohy, analýzu a prezentáciu výsledkov.

Súčasťou oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu je poradenské centrum ochrany a podpory zdravia.