Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (RÚVZ RV)

má územnú pôsobnosť pre okres Rožňava

RÚVZ Rožňava je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálna hygienička poverená výkonom funkcie: Ing. Jana Hricková

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v - Rožňavskom okrese za 7. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Rožňava za 7. kalendárny týždeň 2024

V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 1228 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2747,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) 180, čo predstavuje chorobnosť 402,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (6. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 29,1 % a výskyt CHPO je nižší o 16,7 %.

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 118 prípadoch, čo je 9,6 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sinusitídy (78) a otitídy (40).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných a dosiahla 10020,7/100 000 obyv.

Lokálne epidémie:
ARO: prerušenie výchovnovzdelávacieho procesu v troch ZŠ a v troch MŠ.

Počet prípadov COVID-19:
V 7. kalendárnom týždni neboli hlásené prípady ochorenia na COVID-19.


Ing. Jana Hricková
regionálna hygienička
poverená výkonom funkcie