Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (RÚVZ RV)

má územnú pôsobnosť pre okres Rožňava

RÚVZ Rožňava je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálna hygienička poverená výkonom funkcie: Ing. Jana Hricková

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v - Rožňavskom okrese za 6. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Rožňava za 6. kalendárny týždeň 2024

V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 1732 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 3588,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) 216, čo predstavuje chorobnosť 447,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (5. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 30,5 % a výskyt CHPO je vyšší o 18,6 %.

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 140 prípadoch, čo je 8,1 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (2), sinusitídy (112) a otitídy (26).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných a dosiahla 11051,9/100 000 obyv.

Lokálne epidémie:
ARO: prerušenie výchovnovzdelávacieho procesu v šiestich ZŠ a v troch MŠ.

Počet prípadov COVID-19:
V 6. kalendárnom týždni neboli hlásené prípady ochorenia na COVID-19.


Ing. Jana Hricková
regionálna hygienička
poverená výkonom funkcie