Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (RÚVZ RV)

má územnú pôsobnosť pre okres Rožňava

RÚVZ Rožňava je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálna hygienička poverená výkonom funkcie: Ing. Jana Hricková

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v - Rožňavskom okrese za 5. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Rožňava za 5. kalendárny týždeň 2024

V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 1327 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2854,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) 182, čo predstavuje chorobnosť 391,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (4. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 9,6 % a výskyt CHPO je vyšší o 70 %.

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 136 prípadoch, čo je 10,2 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sinusitídy (96) a otitídy (40).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných a dosiahla 12069,8/100 000 obyv.

Lokálne epidémie:
ARO: prerušenie výchovnovzdelávacieho procesu na jednej ZŠ a v jednej MŠ.

Počet prípadov COVID-19:
V 5. kalendárnom týždni neboli hlásené prípady ochorenia na COVID-19.


Ing. Jana Hricková
regionálna hygienička
poverená výkonom funkcie