Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (RÚVZ RV)

má územnú pôsobnosť pre okres Rožňava

RÚVZ Rožňava je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálna hygienička poverená výkonom funkcie: Ing. Jana Hricková

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v - Rožňavskom okrese za 4. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Rožňava za 4. kalendárny týždeň 2024

V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 1210 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2506,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) 107, čo predstavuje chorobnosť 221,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (3. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 18,5 % a výskyt CHPO je vyšší o 4,9 %.

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 123 prípadoch, čo je 10,2 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sinusitídy (93) a otitídy (30).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných a dosiahla 10179,4/100 000 obyv.

Lokálne epidémie ARO: prerušenie výchovnovzdelávacieho procesu na jednej ZŠ a v dvoch MŠ.

Počet prípadov COVID-19:
V 4. kalendárnom týždni boli hlásené 2 prípady ochorenia na COVID-19.


Ing. Jana Hricková
regionálna hygienička
poverená výkonom funkcie