Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (RÚVZ RV)

má územnú pôsobnosť pre okres Rožňava

RÚVZ Rožňava je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálna hygienička poverená výkonom funkcie: Ing. Jana Hricková

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Rožňavskom okrese za 38. týždeň 2023

V 38. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 1010 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť2155,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO)106, čo predstavuje chorobnosť 226,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (37. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 28,9% a výskyt CHPOvyšší o 46,5%.

Priebeh ochorení bol komplikovaný v  106prípadoch, čo je 10,5% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovalipneumónie (2), sinusitídy (87) a otitídy (17).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť sa naďalej udržala vo vekovej skupine 0-5 ročných a dosiahla7112,3/100 000 obyv.

Lokálne epidémie neboli hlásené.

Počet prípadov COVID-19:
V 38. kalendárnom týždni bol hlásený 1 prípad ochorenia na COVID-19.


Ing. Jana Hricková
regionálna hygienička
poverená výkonom funkcie