Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (RÚVZ RV)

má územnú pôsobnosť pre okres Rožňava

RÚVZ Rožňava je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálna hygienička poverená výkonom funkcie: Ing. Jana Hricková

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v - Rožňavskom okrese za 10. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Rožňava za 10. kalendárny týždeň 2024

V 10. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 918 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1889,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) 81, čo predstavuje chorobnosť 166,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (9. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 2,9 % a výskyt CHPO je nižší o 22,2 %.

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 104 prípadoch, čo je 11,3 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (1), sinusitídy (59) a otitídy (44).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných a dosiahla 7112,3/100 000 obyv.

Lokálne epidémie neboli hlásené.

Počet prípadov COVID-19:
V 10. kalendárnom týždni boli hlásené tri prípady ochorenia na COVID-19.


Ing. Jana Hricková
regionálna hygienička
poverená výkonom funkcie