Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (RÚVZ RV)

má územnú pôsobnosť pre okres Rožňava

RÚVZ Rožňava je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálna hygienička poverená výkonom funkcie: Ing. Jana Hricková

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v - Rožňavskom okrese za 11. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Rožňava za 11. kalendárny týždeň 2024

V 11. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 1054 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2233,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) 164, čo predstavuje chorobnosť 347,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (10. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 14,81% a výskyt CHPO vyšší o 102,47%.

Priebeh ochorení bol komplikovaný v  107 prípadoch, čo je 10,2% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sinusitídy (67) a otitídy (40).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť sa naďalej udržala vo vekovej skupine 0-5 ročných a dosiahla 8405,2/100 000 obyv.

Lokálne epidémie:
ARO: prerušenie výchovnovzdelávacieho procesu v jednej MŠ.

Počet prípadov COVID-19:
V 11. kalendárnom týždni neboli hlásené prípady ochorenia na COVID-19.


Ing. Jana Hricková
regionálna hygienička
poverená výkonom funkcie