Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (RÚVZ RV)

má územnú pôsobnosť pre okres Rožňava

RÚVZ Rožňava je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálna hygienička poverená výkonom funkcie: Ing. Jana Hricková

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Rožňavskom okrese za 37. týždeň 2023

V 37. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 783 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť1455,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) 43, čo predstavuje chorobnosť 79,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (36. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 34,08% a výskyt CHPO vyšší o 104,76%.

Priebeh ochorení bol komplikovaný v  123prípadoch, čo je 15,7% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (1), sinusitídy (79) a otitídy (43).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť sa naďalej udržala vo vekovej skupine 0-5 ročných a dosiahla7649,1/100 000 obyv.

Lokálne epidémie neboli hlásené.

Počet prípadov COVID-19:
V 37. kalendárnom týždni neboli hlásené prípady ochorenia na COVID-19.


Ing. Jana Hricková
regionálna hygienička
poverená výkonom funkcie