Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (RÚVZ RV)

má územnú pôsobnosť pre okres Rožňava

RÚVZ Rožňava je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálna hygienička poverená výkonom funkcie: Ing. Jana Hricková

Aktuality

Späť Deň otvorených dverí na RÚVZ so sídlom v Rožňave

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave už po druhýkrát otvoril svoje dvere pre študentov končiacich ročníkov zo všetkých stredných škôl v okrese Rožňava.

Zámerom tohto dňa bolo priblížiť študentom na prahu dospelosti tie činnosti, ktoré sa na RÚVZ vykonávajú a o ktorých by v rámci občianskeho alebo budúceho profesionálneho povedomia  mali byť informovaní. Zároveň sa v tento deň študenti dozvedeli mnoho užitočných informácií o prevencii infekčných ale aj chronických neinfekčných ochorení. Tiež boli informovaní o možnostiach štúdia  odboru verejné zdravotníctvo a o možnostiach nasledovného uplatnenia absolventov.
 Jednotlivé skupiny študentov podľa časového harmonogramu navštívili všetky oddelenia, kde im svoju činnosť približovali odborní pracovníci.

Význam takéhoto podujatia potvrdili samotní študenti v krátkej anonymnej ankete. Pomocou nej sme zistili,  o ktorých oblastiach z činnosti RÚVZ majú dostatok informácií  a o ktorých je potrebné ich viacej informovať.

Dúfame, že čas prežitý na 2. ročníku DOD na  RÚVZ so sídlom v Rožňave neobohatil len samotných študentov a ich pedagógov, ale že tento „nezvyčajný ruch“ bol  prínosným aj pre všetkých pracovníkov RÚVZ. Všetkým zúčastneným ďakujeme za návštevu a už teraz sa tešíme na ďalší - 3. ročník.