Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (RÚVZ RV)

má územnú pôsobnosť pre okres Rožňava

RÚVZ Rožňava je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálna hygienička poverená výkonom funkcie: Ing. Jana Hricková

Aktuality

Späť 22. marec – Svetový deň vody

📅 22. marec – Svetový deň VODY  💧

Tento deň je sviatkom vody, ktorá je neodmysliteľnou zložkou podmieňujúcou život na našej planéte a je nenahraditeľnou pre zdravie človeka, zachovanie ekosystému i pre ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti.
Pri príležitosti Svetového dňa vody 2024 budú v dňoch 18. až 22 marca 2024  odborní zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v čase od 8:00 do 14:00 hod. pre záujemcov z radov občanov uskutočňovať tieto aktivity:
  •  osobne alebo telefonicky na telefónnych číslach: 0905 507 642 a 058/7323257,58, klapka 116 budú poskytované konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, ochrany vodných zdrojov či ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka
  • bezplatne bude vykonávané orientačné vyšetrenie vzoriek vody z domových studní (testovacími prúžkami) na obsah dusičnanov a dusitanov


 

Máte záujem vyjadriť svoj názor na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov?

Používate vodu z vlastnej studne? 

Podeľte sa o svoje skúsenosti v anonymnom online dotazníku, ktorý pripravila Jesseniova lekárska fakulta v Martine v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Dotazník sa zameriava na postoje majiteľov domových studní a ich starostlivosť o studňu. Získané údaje poslúžia pre vytváranie a plánovanie preventívnych opatrení zameraných na zabezpečenie kvality vody z domových studní. Dotazník nájdete na tomto odkaze. Vyplniť ho je možné do konca marca 2024.

Online dotazník „Mám rád vodu“ pripravil pre verejnosť Úrad verejného zdravotníctva SR. Jeho cieľom je získať informácie o tom, ako verejnosť vníma kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov.


​​​​​​​