Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

Osobne na adrese:
Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica

Telefonicky alebo e-mailom:
Podateľňa, sekretariát - tel.: 042 4450 211
e-mail: pb.ruvz@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia:
RNDr.Mgr. Zuzana Bačíková, PhD.,MPH,MHA, tel.: 042 4450 241, pb.bacikova@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov:
MVDr. Marta Benková, MPH, tel.: 042 4450 251, pb.benkova@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže:
Mgr. Otília Ftáčková, tel.: 042 4450 271, pb.ftackova@uvzsr.sk 

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva:
Mgr. Zuzana Kopšíková, MPH, tel.: 042 4450 261, pb.kopsikova@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie:
PhDr. Eva Jurdíková,MPH, tel.: 042 4450 231, pb.jurdikova@uvzsr.sk 

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu:
Mgr. Veronika Bašová,PhD., tel.: 042 4450 281, pb.basova@uvzsr.sk
Mgr. Marcel Omámik, tel.: 042 4450 281, pb.omamik@uvzsr.sk

Osobný úrad a THČ:
Ing. Lucia Kačenková, tel.: 042 4450 221, pb.kacenkova@uvzsr.sk