Útvary

Oddelenie epidemiológie

Epidemiológia infekčných ochorení

Činnosť oddelenia epidemiológie:

Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z koncepcie odboru, t. j. zabezpečovanie surveillance prenosných chorôb, vrátane nemocničných nákaz, vykonávanie opatrení na zamedzenie šírenia nákaz v ohniskách, kontrola očkovania, poradenská činnosť v oblasti prevencie prenosných chorení a očkovania, výkon štátneho zdravotného dozoru v zdravotníckych zariadeniach na úrovni okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava, metodické vedenie zdravotníckych pracovníkov v oblasti prevencie infekčných ochorení. Vykonávanie posudkovej činnosti pri zriaďovaní zdravotníckych zariadení, posudzovanie prevádzkových poriadkov.

Práca epidemiológie infekčných chorôb je sústredená na tieto odborné okruhy:

 • sledovanie, resp. monitorovanie výskytu infekčných chorôb a analýza epidemiologickej situácie,
 • analýza faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky infekčných chorôb,
 • vykonávanie surveillance vybraných nákaz,
 • vykonávanie činností spojených s elimináciou až eradikáciou vybraných nákaz,
 • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskách nákazy,
 • sledovanie a kontrola účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení,
 • prešetrovanie chorôb z povolania infekčnej etiológie,
 • realizácia tranzverzálnych a longitudiálnych štúdií s cieľom hodnotiť vývoj epidemiologickej situácie,
 • hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,
 • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia imunizčného programu,
 • hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe kontrol očkovania, resp. imunologických prehľadov,
 • vedenie poradne pre prevenciu AIDS a poradne pre cestujúcich do zahraničia,
 • konzultačná činnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním,
 • realizovanie odporúčaní Európskeho centra pre kontrolu chorôb - ECDC a Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu chorôb,
 • zdravotno-výchovná činnosť v oblasti prevencie infekčných chorôb,
 • vykonávanie konzultačnej činnosti pre zdravotníckych pracovníkov ako aj laickú verejnosť,
 • podieľanie sa na epidemiologickom výskume a účasť na celospoločenských závažných projektoch a programoch.

Oddelenie hygieny detí a mládeže plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže.

 • Činnosť oddelenia je zameraná na vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia v detskom a dorastovom veku prostredníctvom vylúčenia alebo obmedzenia výskytu rizík týchto ochorení. Sleduje a vyhodnocuje požiadavky na zdravé životné podmienky a spôsob života vo vzťahu k zdraviu a vývoju detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie.

Činnosť odddelenia sa realizuje v troch úrovniach:

 • na úrovni okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z výkonu štátneho zdravotného dozoru, úradnej kontroly potravín, poradenskej činnosti a odborno-metodickým usmernením projektov podpory zdravia detí a mládeže,
 • na úrovni regionálnej formou zabezpečovania expertíznej činnosti s krajskou pôsobnosťou,
 • na úrovni celoslovenskej, formou spolupráce na príprave materiálov koncepčnej, legislatívnej a odborno-metodickej povahy pre MZ SR - HH SR.

Viac informácií

Koncepcia v odbore hygiena životného prostredia a zdravia bola vydaná Ministerstvom zdravotníctva SR podľa § 45 ods.1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Publikovaná je vo Vestníku MZ SR čiastka 12 – 19 zo dňa 26.marca 2008, s účinnosťou od 1.apríla 2008.

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia v oblasti verejného zdravotníctva plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji environmentálneho zdravia určovaného životnými podmienkami a životným prostredím.

Činnosť oddelenia sa realizuje na regionálnej úrovni - zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z výkonu štátneho zdravotného dozoru na úrovni okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava.

Viac informácií

Koncepcia v odbore hygiena výživy bola vydaná Ministerstvom zdravotníctva SR podľa § 45 ods.1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Publikovaná je vo Vestníku MZ SR čiastka 12 – 19 zo dňa 26. marca 2008, s účinnosťou od 1. apríla 2008.
Oddelenie hygieny výživy:

 • Plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti so zdravou výživou obyvateľstva. Presadzuje hlavné smery zdravej výživy a výživovej politiky na ochranu, podporu a rozvíjanie verejného zdravia, monitoruje vplyv výživy na verejné zdravie a vykonáva štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania, nad kozmetickými výrobkami. Posudzuje návrhy na územné konanie, kolaudačné konanie a na zmenu v užívaní potravinárskych stavieb.
 • Plní úlohy orgánu verejného zdravotníctva v oblasti úradnej kontroly potravín podľa osobitných predpisov.

Činnosť oddelenia sa realizuje v dvoch úrovniach:

 • na úrovni krajskej (Trenčiansky kraj) zabezpečuje odborné a metodické vedenie a koordináciu činnosti odd. hygieny výživy RÚVZ v kraji,
 • na úrovni regionálnej (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava) plní úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na úseku verejného zdravotníctva, z Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, z Viacročného národného plánu úradnej kontroly potravín a z výkonu štátneho zdravotného dozoru (vrátane dozoru nad kozmetickými výrobkami) a úradnej kontroly potravín. Zamestnanci oddelenia zabezpečujú preskúšanie odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a prípravu podkladov na vydanie osvedčení.

Viac informácií

Charakteristika a predmet oddelenia:

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolaných pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov pred rizikami zo škodlivých faktorov pri práci, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. Znamená to prispôsobenie práce človeku (Medzinárodná organizácia práce, Svetová zdravotnícka organizácia).

Činnosť oddelenia sa realizuje na úrovni okresnej, zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy výkonom štátneho zdravotného dozoru s pôsobnosťou pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava.

Viac informácií

Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu je súčasťou verejného zdravotníctva, ktoré je zamerané na výchovu k zdraviu - ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Cieľom odboru je aktívne vyhľadávanie a znižovanie výskytu zdravotných rizík chronických neprenosných ochorení prostredníctvom poradenstva a edukácie.

Hlavné zameranie oddelenia:

 • ozdravenie výživy - zameranie na zmenu výživových návykov obyvateľov a zvýšenie vedomostí o vplyve výživy na zdravie,
 • nefarmalogické ovplyvňovanie hypertenzie - prevencia zvyšovania TK, znižovanie následkov zvýšeného TK na zdravotný stav a dĺžku života,
 • podpora nefajčenia - zameraná na zníženie prevalencie fajčenia o 5 % a zvýšenie vedomostí o škodlivosti fajčenia,
 • pohybová aktivita - zvýšiť podiel rekreačnej pohybovej aktivity v rámci voľného času,
 • prevencia drogových závislostí - zameraná na predchádzanie vzostupu počtu závislých na drogách, vrátane alkoholu,
 • projekt CINDI - zameranie na zmenu postojov obyvateľov k vlastnému zdraviu, realizácia skríningov zdravotného stavu obyvateľstva,
 • projekt Zdravé školy - zameranie na zvýšenie informovanosti o otázkach zdravia u školskej mládeže, zvýšiť vedomosti o možnostiach udržať a rozvíjať vlastné zdravie,
 • projekt Zdravé mestá - realizovať v súčinnosti s miestnymi inštitúciami, s MÚ – Kabinetom zdravé mesto a záujmovými skupinami zdravotnovýchovné aktivity smerujuce k naplneniu štátnej politiky ochrany zdravia (zdravý spôsob života, zdravá výživa, ochrana životného a pracovného prostredia),
 • projekt Zdravé pracoviská - ovplyvniť pracovné prostredie tak, aby sa obmedzil výskyt chorôb z povolania, znížiť expozíciu karcinogénom na pracoviskách a tým aj riziko vzniku nádorových ochorení, zvýšiť uroveň zdravotnej prevencie,
 • výchova k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu, manželstvu, zdôrazňovanie správnej životosprávy v tehotenstve a výživy dojčaťa, prevencia chorôb prenášaných pohlavným stykom vrátane HIV / AIDS - zameranie na zníženie chorobnosti a úmrtnosti v dôsledku sexuálne prenosných chorôb, zníženie počtu neželaných tehotenstiev a umelých prerušení tehotenstva,
 • Projekt „Vyzvi srdce k pohybu“ – gestor celoslovenskej kampane, realizácia v nepárnych kalendárnych rokoch v súčinnosti s RÚVZ v SR.

Viac informácií

 • Referát ľudských zdrojov
 • Referát práce a miezd
 • Referát vzdelávania               

zabezpečuje plnenie úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov ako aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy alebo nevykonávajú štátne záležitosti.

Osobný úrad zabezpečuje úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o štátnej službe, zákona o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníka práce.  Vykonáva agendu súvisiacu so vznikom, zmenou a skončením štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Zabezpečuje mzdovú agendu. Pôsobí v oblasti vzdelávania zamestnancov. Vydáva interné a služobné predpisy úradu. 

Technicko-hospodárske činnosti:     

 • Referát ekonomiky a rozpočtu
 • Referát prevádzkovo-technický

Úsek hospodársko-technickej činnosti sa zaoberá kompletným zabezpečovaním ekonomických agend a vytváraním prevádzkovo-technických podmienok pre činnosť odborných pracovísk.

Úsek zabezpečuje činnosti:

 • Sekretariát, podateľňa, BOZP, PO, registratúra    
 • Referát právny
 • Referát zdravotníckej informatiky a štatistiky
 • Referát kontroly

Úsek regionálnej hygieničky je v územnom obvode okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava garantom odborného zabezpečovania právnych aspektov výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín. Je poverený právnym zastupovaním úradu v sporových veciach pred inými orgánmi štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, pred justičnými a kontrolnými orgánmi. Úsek organizačne zabezpečuje, koordinuje a priamo vykonáva úlohy na úseku vnútorných riadiacich činností RÚVZ, na úseku spisovej služby, dokladovej registratúry, dokumentácie odborných činností úradu. Je gestorom slobodného prístupu k informáciám o činnosti RÚVZ pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.