Elektronická úradná tabuľa

Zverejňovanie dokumentov na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET“) popisuje § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. CUET je elektronické úložisko, na ktoré sa zasielajú a na ktorom sa zverejňujú elektronické úradné dokumenty, ak tak ustanovuje zákon.

Orgán verejnej moci zverejňuje na CUET elektronické úradné dokumenty, ktoré sú podľa zákona o e-Governmente z hľadiska právnych účinkov totožné s dokumentmi v listinnej podobe, o ktorých osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručujú vyvesením na úradnej tabuli orgánu, verejnou vyhláškou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.

Okrem toho orgány verejnej moci na CUET zverejňujú aj iné elektronické dokumenty, o ktorých osobitný predpis ustanovuje, že sa majú zverejniť alebo vyvesiť na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.

 

Úradná tabuľa

 

Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška - "Potraviny KORUNA", Prečín 246, 018 15 Prečín (pdf, 149 kB)

Verejná vyhláška - "KLAUDIA RECEPTY - výroba a predaj cukrárenských výrobkov", Hviezdoslavova 167, 017 01 Považská Bystrica, KLAUDIA s.r.o. (pdf, 152 kB)

Verejná vyhláška – Jarná deratizácia 2024 pre okresy Považská Bystrica, Púchov a llava (pdf, 150 kB)

Verejná vyhláška - "Párty špajza", Námestie Slobody 1226/8B, Púchov, AGRODEALVAR s.r.o. (pdf, 167 kB)

Jesenná deratizácia 2023 - okresy: Považská Bystrica, Púchov, Ilava (pdf, 134 kB)

Rozhodnutie - ZDRAVÝ SVET - veľkoobchod a maloobchod", SNP 1945, 017 07 Považská Bystrica (pdf, 155 kB)

Rozhodnutie - ZDRAVÝ SVET - veľkoobchod výživových doplnkov", SNP 1945, 017 07 Považská Bystrica (pdf, 155 kB)