Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (RÚVZ PB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava.

RÚVZ PB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Renata Beníková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 37. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 37. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 37. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 131 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 622,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 72,6 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 1 945,6/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb (sinusitídy 0 prípadov, otitídy 4 prípady, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 3,1 % zo všetkých ARO. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) boli v 37. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásené 3 ochorenia (chorobnosť 14,3/100 000), čo predstavuje 2,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 60,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 60 a viac ročných (22,4/100 000).

Ochorenia hlásilo 42 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 30 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 37. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 37. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 101 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 715,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 49,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 874,7/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 37. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásených 5 ochorení (chorobnosť 35,4/100 000), čo predstavuje 5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 87,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 20 – 59 ročných (60,4/100 000).

Ochorenia hlásilo 29 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 33 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 37. kalendárnom týždni 2023 bola v okrese Púchov hlásená 1 pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 37. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 87 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 574,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 28,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 1 474,1/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby (sinusitídy 1 prípad, otitídy 0 prípadov, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 1,1 % zo všetkých ARO. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) neboli v 37. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásené žiadne ochorenia.

Ochorenia hlásilo 18 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 30 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 37. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.