Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (RÚVZ PB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava.

RÚVZ PB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Renata Beníková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 35. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 35. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 35. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 49 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 365,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 23,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  60 a viac, dosiahla hodnotu 430,5/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb (sinusitídy 0 prípadov, otitídy 5 prípadov, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 10,2 % zo všetkých ARO. 

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) boli v 35. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásené 3 ochorenia (chorobnosť 22,4/100 000), čo predstavuje 6,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 56,6 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 60 a viac  (26,9/100 000).

Ochorenia hlásilo 17 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 25 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 35. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 35. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 61 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 345,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 13,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  6 - 14 ročných, dosiahla hodnotu 499,7/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) neboli v 35. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásené žiadne ochorenia.

Ochorenia hlásilo 71 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 28 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 35. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená  pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 35. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 66 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 484,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 38,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 2 456,8/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) boli v 35. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásené 2 ochorenia (chorobnosť 14,7/100 000), čo predstavuje 3 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (327,6/100 000).

Ochorenia hlásilo 18 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 26 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 35. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.