Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (RÚVZ PB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava.

RÚVZ PB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Renata Beníková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 13. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 13. kalendárny týždeň 2024

Okres Považská Bystrica

V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 265 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 952,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 45,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 4 079,5/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb (sinusitídy 7 prípadov, otitídy 8 prípadov, pneumónie - 0 prípadov), čo predstavuje 5,7 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 13. kalendárnom týždni 2024 v okrese Považská Bystrica hlásené 3 ochorenia (chorobnosť 10,8/100 000), čo predstavuje    1,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 92,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 - 14 ročných (76,6/100 000).

Ochorenia hlásilo 50 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 13. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Považská Bystrica v 13. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0.

Okres Púchov

V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Púchov hlásených 255 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 031,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 52,9%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, dosiahla hodnotu 2 927,5/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8 osôb (sinusitídy 2 prípady, otitídy 6 prípadov, pneumónie - 0 prípadov), čo predstavuje 3,1 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) boli v 13. kalendárnom týždni 2024 v okrese Púchov hlásených 18 ochorení (chorobnosť 72,8/100 000), čo predstavuje 7,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 71,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (357,0/100 000).

Ochorenia hlásilo 100 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 13. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Púchov hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Púchov v 13. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0.

Okres Ilava

V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Ilava hlásených 167 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 193,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 56,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  15 - 19 ročných, dosiahla hodnotu 5 135,0/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 13. kalendárnom týždni 2024 v okrese Ilava hlásených 9 ochorení (chorobnosť 64,3/100 000), čo predstavuje 5,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 78,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 -19 ročných (586,9/100 000).

Ochorenia hlásilo 30 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 13. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19. 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Ilava v 13. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0.