Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (RÚVZ PB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava.

RÚVZ PB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Renata Beníková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 12. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 12. kalendárny týždeň 2024

Okres Považská Bystrica

V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 355 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 739,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 20,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 8 368,2/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 11 osôb (sinusitídy 1 prípad, otitídy 9 prípadov, pneumónie 1 prípad), čo predstavuje 3,1 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 12. kalendárnom týždni 2024 v okrese Považská Bystrica hlásených 30 ochorení (chorobnosť 147,0/100 000), čo predstavuje 8,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 5,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (610,7/100 000).

Ochorenia hlásilo 25 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 38 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 12. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Považská Bystrica v 12. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0.

Okres Púchov

V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Púchov hlásených 387 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 192,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 45,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, dosiahla hodnotu 4 873,3/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) boli v 12. kalendárnom týždni 2024 v okrese Púchov hlásených 45 ochorení (chorobnosť 254,9/100 000), čo predstavuje 11,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 1 022,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (708,1/100 000).

Ochorenia hlásilo 86 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 12. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Púchov hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Púchov v 12. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0.

Okres Ilava

V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Ilava hlásených 474 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 772,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 189,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 10 125,1/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 7 osôb (sinusitídy 2 prípady, otitídy 5 prípadov, pneumónie 0 prípadov), čo predstavuje 1,5 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 12. kalendárnom týždni 2024 v okrese Ilava hlásených 51 ochorení (chorobnosť 298,3/100 000), čo predstavuje 10,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 595,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 -14 ročných (1 044,2/100 000).

Ochorenia hlásilo 50 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 12. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19. 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Ilava v 12. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0.