Aktuality

Späť Svetový deň duševného zdravia 2023


 

Svetový deň duševného zdravia 2023

Téma Svetového dňa Duševného zdravia 2023 je „Duševné zdravie je univerzálne ľudské právo“. Téma bola vybraná na základe celosvetového hlasovania za účasti členov Svetovej federácie pre duševné zdravie, zainteresovaných strán a podporovateľov. Uvedená téma Svetového dňa Duševného zdravia chce upozorniť, že duševné zdravie musí byť priamo začlenené do rámci ľudských práv, aby sa snaha o dobré duševné zdravie pretavila do základného ľudského práva.
Zdroj: Svetová federácia pre duševné zdravie

Štatistika

Psychiatrických ambulanciách bolo v roku 2021 vyšetrených 377 200 osôb (694,1/10 000 obyvateľov), v porovnaní s predchádzajúcim rokom prišlo k nárastu o 3,5 %. Z hľadiska pohlavia prevládali ženy (796,1/10 000 žien) oproti mužom (587,5/10 000 mužov). Podobne ako v predchádzajúcich rokoch boli vyšetrenia zamerané najmä na diagnostiku a liečbu afektívnych porúch (dg. F30.0 – F39), ktoré boli diagnostikované u 32,2 % všetkých vyšetrených osôb (223,2/10 000 obyvateľov). Nasledovali neurotické stresom podmienené a somatoformné poruchy (dg. F40.0 – F48.9), ktoré sa týkali 27,0 % osôb (187,6/10 000) a organické duševné poruchy vrátane symptomatických (dg. F00.0 – F09), ktoré tvorili 19,7 % (137,1/10 000) zo všetkých vyšetrených osôb. Pri všetkých troch uvedených skupinách diagnóz prevažoval počet žien oproti mužom. Muži dominovali pri poruchách psychického vývinu (dg. F80.0 – F89) s podielom 76,1 % a pri poruchách psychiky a správania zapríčinených užívaním alkoholu a psychoaktívnych látok (dg. F10.0 – F19.9), pri ktorých mali zastúpenie 74,7 %.

V Slovenskej republike prišlo v roku 2021 k zmene klesajúceho trendu v posledných rokoch a medziročne vzrástol počet dokonaných samovrážd. Bolo zaznamenaných 548 samovrážd (10,1/100 000 obyvateľov), čo je o 59 viac ako v predchádzajúcom roku a predstavuje to nárast o 12,1 %. Vzhľadom na pohlavie mali výraznú prevahu samovraždy mužov (81,9 %) nad samovraždami žien (18,1 %). Počet samovrážd podľa vekových skupín v prepočte na 100 000 obyvateľov bol najvyšší medzi 70-a viacročnými (17,4/100 000 obyvateľov danej vekovej skupiny) a 60 – 69-ročnými (13,9/100 000). Najmenej samovrážd bolo vo vekových skupinách medzi 0 – 14-ročnými (0,2/100 000) a 15– 19-ročnými (7,3/100 000). V roku 2021 prišlo vo všetkých vekových skupinách k medziročnému nárastu počtu samovrážd, najviac vo vekovej skupine 15 – 19 rokov. Podľa územia trvalého pobytu bol najvyšší počet samovrážd v Banskobystrickom (14,1/100 000 obyvateľov kraja), Trenčianskom (12,2/100 000) a Nitrianskom kraji (10,1/100 000). Najmenej samovrážd zaznamenali v Prešovskom (7,4/100 000) a Košickom kraji (8,6/100 000).

V roku 2021 bolo nahlásených 660 samovražedných pokusov (12,1/100 000 obyvateľov),čo je o 4 nahlásené pokusy viac ako v predchádzajúcom roku. Počet samovražedných pokusov mužov pritom klesol o 20 prípadov, zatiaľ čo počet pokusov žien stúpol o 24 prípadov. V pomernom zastúpení mierne prevyšovali ženy (52,4 %) nad mužmi (47,6 %). Počet samovražedných pokusov podľa vekových skupín v prepočte na 100 000 obyvateľov bol v roku 2021, podobne ako v minulých rokoch, najvyšší u mladistvých vo veku 15 – 19 rokov (44,3/100 000 obyvateľov danej vekovej skupiny) a u 20 – 29-ročných (18,4/100 000). Najnižší počet nahlásených samovražedných pokusov bol u obyvateľov starších ako 70 rokov (7,0/100 000) a v skupine 60 – 69-ročných (7,0/100 000). Samovražedné pokusy boli zaznamenané najčastejšie v Bratislavskom (21,9/100 000 obyvateľov kraja), a Trnavskom kraji (18,0/100 000). Najmenej pokusov o samovraždu bolo nahlásených v Nitrianskom (4,4/100 000) a Košickom kraji (7,0/100 000). Motívom činu samovražedných pokusov boli predovšetkým konflikty a rodinné problémy (36,4 %) a iné vnútorné a osobné konflikty a problémy (21,4 %). Bez zrozumiteľnej motivácie (vrátane psychotickej) bolo uskutočnených 12,0 % pokusov o samovraždu a neznámy motív bol pri 10,5 % prípadov.

Zdroj: Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2021 

Online Informačná kampaň ÚVZ SR
ÚVZ SR v rámci Svetového dňa duševného zdravia 2023 zverejní krátku informačnú kampaň na sociálnych sieťach (web, Fb). Cieľom kampane bude zvýšiť povedomie o duševnom zdraví, o tom, že duševné zdravie je významným determinantom telesného zdravia, o tom ako si duševné zdravie udržať a posilniť. Kampaň bude zameraná na zvýšenie povedomia o tom: čo je duševné zdravie, čo je somatizácia, ako si udržať a posilniť duševné zdravie, ako stráviť Deň duševného zdravia.