Svetový deň vody 2024

V tomto roku si opäť v kalendári pripomíname Svetový deň vody. Ústrednou témou Svetového dňa vody 2024 sa stala téma „Voda pre mier“.  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58 bude  21.marca 2024 t.j. štvrtok v čase od 8,00 do 12,00 hod. v sídle RÚVZ Nitra na Štefánikovej 58 na prízemí v budove A na oddelení zdravotnej výchovy vykonávať pre všetkých záujemcov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vôd N-testom v ukazovateli dusičnany a dusitany. Potrebné je priniesť cca 1/4 litra vody v čistej polyetylénovej fľaši prepláchnutej odoberanou vodou so štítkom s údajmi o zdroji vody (kopaná, vŕtaná, artézska, prameň, hĺbka zdroja), z ktorého bola vzorka odobratá v deň jej doručenia na RÚVZ a adresu na ktorej sa zdroj vody nachádza. Pred naplnením fľaše vzorkou vody je potrebné nechať odtiecť vodu cca 2-3 min. v prípade potreby aj dlhšie pre odčerpanie vody ak nebola dlhšiu dobu zo zdroja využívaná pre odstránenie prípadného zákalu a prepláchnutia potrubia. Potrebné je dodržať uvedené pokyny. Vyšetrovať sa budú vody len z individuálnych vodných zdrojov – studní obyvateľov zásobujúcich RD, nie z verejných vodovodov, ktorých kvalita vody je dlhodobo sledovaná v rámci štátneho zdravotného dozoru a monitoringu RÚVZ. 

Výsledky z vyšetrených vzoriek (PDF, 93 kB)


Zároveň v rámci Svetového dňa vody bude záujemcom z radov občanov poskytnuté poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality vody z verejných vodovodov, individuálnych studní a ďalších problémov súvisiacich s vodou zamestnancami odboru hygieny životného prostredia a zdravia v budove A (na poschodí) osobne, resp.  telefonicky na čísle 037/ 6560430, 31, 32. 
Ďalšie informácie o Svetovom dni vody ako i z problematiky pitnej vody a vody na kúpanie www.uvzsr.sk, informácie o  kvalite vody z verejných vodných zdrojov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce za rok 2023, zhodnotenie kvality z verejných vodovodov v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce za rok 2022 nájdete na našej stránke v sekcii RUVZNR-Informácie-Regionálne odborné informácie.