Informácie o kvalite vody z verejných vodných zdrojov v okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa, 2023

Zamestnankyne Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, pre územný obvod okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa, vykonali v roku 2023 v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru - odber vzoriek vôd z verejných vodných zdrojov na laboratórne analýzy ukazovateľov kvality pitnej vody v rozsahu minimálna analýza (viď tabuľka).

OKRES MESTO / OBEC VODNÝ ZDROJ DÁTUM ODBERU ZHODNOTENIE LABORATÓRNYCH VÝSLEDKOV
NITRA Nitra Svoradov prameň  30.03.2023 nevyhovuje 
- v ukazovateli koliformné baktérie
NITRA Nitra prameň na Pivoňkovej ulici 30.03.2023

nevyhovuje
- v ukazovateľoch koliformné baktérie
a kuľtivovateľné mikroorganizmy pri 36°C a pri 22°C.

NITRA Nitra prameň Šindolka 30.03.2023 vyhovuje
NITRA  Mojmírovce artézska studňa Kamenická 30.03.2023 nevyhovuje
- v ukazovateli dusičnany
NITRA  Mojmírovce artézska studňa Gábrišova  -  odstavená
NITRA  Svätoplukovo artézska studňa pri Obecnom úrade 30.03.2023 vyhovuje
NITRA  Svätoplukovo artézska studňa námestie 30.03.2023 vyhovuje
NITRA  Podhorany prameň „Horná studňa“ 27.04.2023 vyhovuje
NITRA  Bádice prameň  „Studienka“ 27.04.2023 vyhovuje
NITRA  Horné Lefantovce prameň 27.04.2023 nevyhovuje
- v ukazovateli kuľtivovateľné mikroorganizmy pri 36°C
NITRA  Báb prameň „Studienka“ 02.05.2023 vyhovuje
NITRA  Báb prameň „Teleg“ 02.05.2023 nevyhovuje
- v ukazovateli koliformné baktérie,
kuľtivovateľné mikroorganizmy pri  36°C, dusičnany 
NITRA  Nová Ves nad Žitavou prameň „Studnička“ 13.04.2023 nevyhovuje
- v ukazovateli dusičnany
NITRA  Vinodol artézska studňa 13.04.2023 vyhovuje
ZLATÉ MORAVCE Ladice prameň 27.03.2023 vyhovuje
ZLATÉ MORAVCE Kostoľany pod Tribečom prameň Vaškopecký I. 04.04.2023 nevyhovuje
- v ukazovateli koliformné baktérie,
kuľtivovateľné mikroorganizmy pri  36°C
ZLATÉ MORAVCE Kostoľany pod Tribečom prameň Vaškopecký II. 04.04.2023 nevyhovuje
-v ukazovateli koliformné baktérie,
kuľtivovateľné mikroorganizmy pri  36°C
ZLATÉ MORAVCE Kostoľany pod Tribečom prameň Barina 17.04.2023 vyhovuje
ŠAĽA Šaľa artézska studňa Pribinovo námestie 03.05.2023 vyhovuje
ŠAĽA Šaľa artézska studňa 
Horná ulica
03.05.2023 vyhovuje
ŠAĽA Šaľa artézska studňa Hviezdoslavova ulica 03.05.2023 vyhovuje
ŠAĽA Šaľa artézska studňa Námestie sv. Trojice 03.05.2023 nevyhovuje
- v ukazovateli mangán
ŠAĽA Šaľa artézska studňa 
Dolná ulica
03.05.2023 nevyhovuje
- v ukazovateli absorbancia, farba,
mangán a železo
ŠAĽA Kráľová nad Váhom artézska studňa 03.05.2023 Nevyhovuje
- v ukazovateli koliformné baktérie,
kuľtivovateľné mikroorganizmy pri 36°C a pri 22°C
ŠAĽA Trnovec nad Váhom artézska studňa 
Selická ulica
19.04.2023 vyhovuje
ŠAĽA Trnovec nad Váhom artézska studňa 
Nový Trnovec
19.04.2023 vyhovuje
ŠAĽA Vlčany artézska studňa 
ulica Lóger
05.04.2023 vyhovuje
ŠAĽA Vlčany artézska studňa 
Hlavná ulica
05.04.2023 vyhovuje

ŠAĽA

Selice artézska studňa 
ulica Mlynská
08.02.2023 vyhovuje

ŠAĽA

Selice artézska studňa ulica Československej armáde 08.02.2023 vyhovuje

 

Zhodnotenie zásobovania pitnou vodou verejnými vodovodmi


          V okrese Nitra z  počtu obcí 62 majú verejný vodovod vybudovaný dve mestá, 60 obcí okresu,  prímestská časť mesta Nitry –Drážovce  a časť obce Nové Sady – Sila. 

•    Zdravotná bezchybnosť: 
     V rámci hodnotenia kvality vody dodávanej verejnými vodovodmi v obciach a mestách okresu Nitra v roku 2022 bolo v rámci monitoringu odobratých a vyšetrených 122 vzoriek, z toho 14 vzoriek vykazovalo nevyhovujúcu kvalitu vody, čo predstavuje 11,48 % (v 4 prípadoch boli prekročené limity fyzikálno - chemických ukazovateľov a v 10-tich prípadoch v mikrobiologických ukazovateľoch), v rámci ŠZD bolo odobratých a vyšetrených 33 vzoriek, z toho 8 vzoriek vykazovalo nevyhovujúcu kvalitu, čo predstavuje 24,24 % závadnosť, v 2-och prípadoch išlo o chemickú závadnosť a v 7-mich prípadoch o išlo o mikrobiologickú závadnosť. 
   V okrese Šaľa má vybudovaný verejný vodovod jedno mesto a 12 obcí okresu, čo predstavuje 100 %.   
•    Zdravotná bezchybnosť: 
     V rámci hodnotenia kvality vody dodávanej verejnými vodovodmi v obciach a meste okresu Šaľa je možné konštatovať, že v roku 2022 v rámci monitoringu bolo odobratých a vyšetrených 31 vzoriek vôd, z toho 2 vzorky vykazovali nevyhovujúcu kvalitu, čo predstavuje 6,45 % (v 2 vzorkách boli prekročené limity v chemických ukazovateľoch. V rámci ŠZD boli odobraté a vyšetrené 2 vzorky vôd, ktoré  vykazovali vyhovujúcu kvalitu vody.  
     V okrese Zlaté Moravce z počtu obcí okresu 33 má verejný vodovod vybudovaných jedno mesto a 28 obcí, čo činí 87,9 %. Vodovod nemajú vybudovaný v obciach Hosťovce, Ladice, Kostoľany pod Tribečom a Neverice,  v ktorých žije spolu 2 520 obyvateľov.    
•    Zdravotná bezchybnosť: 
    V rámci hodnotenia kvality vody dodávanej verejnými vodovodmi v obciach a meste okresu Zlaté Moravce je možné konštatovať, že v roku 2022  v rámci monitoringu bolo odobratých a vyšetrených 47 vzoriek vôd, z toho 2 vzorky vykazovali nevyhovujúcu kvalitu vody, čo činí 4,26 % závadnosť ( vzorky vykazovali prekročenie limitu vo fyzikálnych a chemických ukazovateľoch). V rámci  ŠZD bolo odobratých a vyšetrených  14 vzoriek vôd, z toho ani jedna vzorka nevykazovala nevyhovujúcu kvalitu vody.