Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám      

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „RÚVZ“) a poskytovanie informácií RÚVZ sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“). 

Text zákona je prístupný na internete na adrese https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20230101.html 

Žiadosť o poskytnutie informácií (ďalej len „žiadosť“) vybaví RÚVZ Liptovský Mikuláš bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak. 

Ako podať žiadosť

  1. Písomne poštou na adresu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
Štúrova 36
031 80 Liptovský Mikuláš

  1. Telefonicky na čísle: 044/562 41 63
  2. Elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: slovensko.sk
  3. Elektronickou poštou na e-mailovej adrese:  lm.podatelna@uvzsr.sk 
  4. Osobným podaním v podateľni úradu na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš

Žiadosť musí obsahovať nasledovné: 

  • určenie povinnej osoby (resp. komu je žiadosť určená), 
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, 
  • ktorých informácií sa žiadosť týka, 
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. 

Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií. 

Ak RÚVZ  poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona č. 211/2000 Z. z. v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. 

Proti rozhodnutiu RÚVZ o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.  

O odvolaní proti rozhodnutiu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš, ktorý vo veci rozhodol alebo mal rozhodnúť, rozhoduje nadriadený Úrad verejného zdravotníctva SR.  

Odvolací orgán (Úrad verejného zdravotníctva SR) rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. 

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti 

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Úkon

Sadzba v EUR

Tlač alebo kopírovanie jednej strany formátu A4

0,07

Tlač alebo kopírovanie obojstranného formátu A4

0,10

Tlač alebo kopírovanie jednej strany formátu A3

0,14

Tlač alebo kopírovanie obojstranného formátu A3

0,20

Nosič CD, DVD

0,50

Poštové poplatky

podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a.s.

Obálka C6 – 16x11,5 cm

0,02

Obálka C5 – 23x16 cm

0,04

Obálka C4 – 32x23 cm

0,08

Obálka B4 – 35x25 cm

0,08

Informácie zaslané e-mailom, faxom, telefonicky, do elektronickej schránky

bezplatne

​​​​Poznámka:

Úhrada za sprístupnenie informácií sa určí ako súčet jednotlivých nákladov. Úhradu materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií možno odpustiť, ak ich výška nepresiahne sumu 5.- €. Poplatok za poskytnutie informácií, presahujúci 5.- €, je možné uhradiť v hotovosti v pokladni Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Šturova 36, Liptovský Mikuláš, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet v banke.