Útvary

Oddelenie epidemiológie riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu. Nariaďuje preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie ochoreniam a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia, vedie evidenciu a dokumentáciu epidemiologických údajov prenosných ochorení prostredníctvom epidemiologického informačného systému (EPIS), vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu najmä poradenskou činnosťou v Poradni očkovania a v Poradni pre prevenciu AIDS, vykonáva štátny zdravotný dozor v problematike prenosných chorôb, vrátane nemocničných nákaz a štátny zdravotný dozor v zdravotníckych zariadeniach.

Odbor hygieny detí a mládeže je odbor zameraný na preventívnu starostlivosť v detskom a dorastovom veku. Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývoj detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov, vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie. Odbor hygieny detí a mládeže sa špecializuje aj na riešenie úloh (v rámci celého Slovenska) problematiky školského stravovania a vysokoškolských zariadení. Odbor plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva, spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové opatrenia, zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom:

 • starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky,
 • podpory správneho zdravotného životného štýlu detí a mládeže,
 • výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia sa zaoberá vplyvom životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Cieľom je zlepšenie verejného zdravia na základe odborného zdravotníckeho usmerňovania právnických a fyzických osôb v oblasti kvality životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

Základnou náplňou činnosti hygieny životného prostredia a zdravia je posudzovať a kontrolovať hygienické požiadavky pri územnom plánovaní, pri úprave pitnej vody a zásobovaní obyvateľstva zdravotne bezchybnou pitnou vodou, pri  prevádzke prírodných a umelých kúpalísk, pri posudzovaní niektorých návrhov na uvedenie priestorov do prevádzky, vykonávať štátny zdravotný dozor v zariadeniach sociálnej starostlivosti, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v rekreačných,  telovýchovno-športových, kultúrnych a ubytovacích zariadeniach,  v prevádzkach pohrebníctiev, ďalej zabezpečovať monitoring kvality pitnej vody na spotrebiskách verejných vodovodov a kvality vody na kúpanie prírodných kúpacích oblastí.

Pracovníci oddelenia poskytujú verejnosti špecializovanú poradenskú činnosť najmä v okruhoch: pitná voda a zdravie ľudí,  voda na kúpanie a  zdravotné riziká spojené s využívaním vôd na kúpanie, zdravotné riziká v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v oblasti ochrany pred hlukom v obytnom a inom chránenom území a riešia tiež  sťažnosti a podnety fyzických a právnických osôb, ktorých predmet spadá do náplne odboru.
V organizačnej štruktúre Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši tvorí oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia samostatnú  zložku odborného úseku.

 

Koncepcia v odbore hygiena výživy bola vydaná Ministerstvom zdravotníctva SR podľa § 45 ods.1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Publikovaná je vo Vestníku MZ SR čiastka 12 – 19 zo dňa 26. marca 2008, s účinnosťou od 1. apríla 2008.

Plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti so zdravou výživou obyvateľstva. Presadzuje hlavné smery zdravej výživy a výživovej politiky na ochranu, podporu a rozvíjanie verejného zdravia, monitoruje vplyv výživy na verejné zdravie a vykonáva štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania, nad kozmetickými výrobkami. Posudzuje návrhy na územné konanie, kolaudačné konanie, na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní.
Plní úlohy orgánu verejného zdravotníctva v oblasti úradnej kontroly potravín podľa osobitných predpisov, kontroluje materiály a predmety určené na styk s potravinami a pokrmami, so zameraním sa na sledovanie a hodnotenie ich zdravotnej bezpečnosti pri priamom alebo nepriamom styku s potravinami a pokrmami. Vykonáva opatrenia na ochranu zdravia, súvisiace so zistením nebezpečných potravín, pokrmov alebo nápojov a odovzdáva a prijíma informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín v rámci rýchleho výstražného systému. Vykonáva konzultačnú činnosť.

Koncepciu vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – vestník MZ SR čiastka 12-19, dňa 26.03.2008, ročník 56, normatívna časť č. 15.
Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia je medicínsky odbor, ktorý sa usiluje: o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolávanú pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov v zamestnaní pred rizikami spôsobenými faktormi škodlivými pre zdravie,
o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí.

Odborná činnosť oddelenia je zameraná na:

 • Výkon štátneho zdravotného dozoru
 • Posudková činnosť – proces posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia
 • Konzultácie a poradenstvo pri aplikácii legislatívnych úprav do praxe
 • Terénne šetrenia na profesionálne ochorenia
 • Stanoviská pre posudzovanie vplyvov pracovného prostredia na životné prostredie
 • Sledovanie podmienok práce pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce
 • Odborné usmerňovanie fyzických a právnických osôb pri vytváraní zdravých pracovných podmienok
 • Využívanie represívnych opatrení pri zistení situácií ohrozujúcich zdravie a neplnení opatrení uložených pri výkone štátneho zdravotného dozoru
 • Navrhovanie opatrení na optimalizáciu pracovných podmienok a prispôsobovanie práce telesným a duševným schopnostiam zamestnancov, presadzovanie opatrení na znižovanie a odstraňovanie zdravotných rizík pri práci

 

Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu je súčasťou verejného zdravotníctva, ktoré je zamerané na výchovu k zdraviu - ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Cieľom odboru je aktívne vyhľadávanie a znižovanie výskytu zdravotných rizík chronických neprenosných ochorení prostredníctvom poradenstva a edukácie.

Osobný úrad Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom  Mikuláši zabezpečuje plnenie úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov ako aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy alebo nevykonávajú štátne záležitosti.
Osobný úrad zabezpečuje úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o štátnej službe, zákona o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníka práce.  Vykonáva agendu súvisiacu so vznikom, zmenou a skončením štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Zabezpečuje mzdovú agendu. Pôsobí v oblasti vzdelávania zamestnancov. Vydáva interné a služobné predpisy úradu.

Oddelenie technicko-hospodárskych činností sa zaoberá kompletným zabezpečovaním ekonomických agend a vytváraním prevádzkovo-technických podmienok pre činnosť odborných oddelení a celého úradu.