Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36,Liptovský Mikuláš v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok   13:00 - 15:00
Piatok            9:00 - 11:00

Poradenstvo a konzultácie sa budú týkať odbornej problematiky v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a súvisiacich predpisov EÚ.

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované odbornými pracovníkmi RÚVZ jednotlivých oddelení:

- oddelenie hygieny výživy (lm.hv@uvzsr.sk)

- oddelenie preventívneho pracovného lekárstva (lm.ppl @uvzsr.sk)

- oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia ( lm.hzp@uvzsr.sk)

- oddelenie hygieny detí a mládeže ( lm.hdm@uvzsr.sk)

- oddelenie epidemiológie (lm.oe@uvzsr.sk)

- oddelenie výchovy k zdraviu ( lm.poradna@uvzsr.sk)

RÚVZ sa nevyjadruje a nekonzultuje projektové dokumentácie stravovacích a iných výrobných potravinárskych prevádzok, nezodpovedá za projektované zmeny. Nevykonáva konzultácie označovania potravinárskych výrobkov. Konzultácia projektov vyžaduje komplexné hodnotenie priestorov z hľadiska hygienických požiadaviek, na túto činnosť RÚVZ nemá personálne obsadenie. Taktiež RÚVZ z časových dôvodov nevykonáva opakované konzultácia v tých istých problémoch, resp.nejasnostiach prvotne konzultovaných.

Na konzultačnú a poradenskú činnosť je potrebné sa prihlásiť na vyššie uvedené e-mailové adresy so stručným uvedením predmetu konzultácie, alebo telefonicky. Uvedené hodiny konzultácií je možné po individuálnej dohode ( telefonicky, mailom) zmeniť.