Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ LM)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

RÚVZ Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Svetový deň vody 2024

                                                                      SVETOVÝ DEŇ  VODY

22. marec 2024

             Svetový deň vody je každoročne využívaný na zvyšovanie povedomia a informovanie verejnosti o vode a tiež na mobilizáciu pre riešenie aktuálnych závažných problémov, ktoré priamo súvisia s vodou. Svetový deň vody vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na svojom 47. zasadnutí v decembri 1992 v Rio de Janerio. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky jeho sféry. Zameriava sa najmä na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi.

             Členské štáty OSN boli vyzvané, aby v tento deň vyvíjali aktivity, organizovali semináre, prednášky, výstavy, diskusné fóra a publikovali informačné materiály s problematikou zachovania a rozvoja vodných zdrojov. Od roku 1993 si Svetový deň vody  pripomíname aj u nás vždy s novou aktuálnou témou o problematike vody.

             Týmto spôsobom je možné každoročne sa zaoberať problémami týkajúcimi sa zásobovania pitnou vodou, zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody, zvýšiť účasť a spoluprácu vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektora na mobilizácii pre riešenie aktuálnych a závažných problémov, ktoré priamo súvisia s vodou.

                                          Témou tohtoročného Svetového dňa vody je

Voda pre mier

            Uvedená téma sa snaží poukázať na rôzne témy ako napr. aj na osobné záväzky, ktoré môžu pomôcť k riešeniu vodnej a sanitačnej krízy a navrhuje tieto opatrenia:

            Šetrenie vodou: Pri umývaní zubov, umývaní riadu a príprave jedla nenechajte vodu zbytočne tiecť. Sprchujte sa kratšie.

            Prelomte tabu: Rozprávajte sa o tom, ako nedostatok vody, prístupu k toalete
a hygiene znižuje kvalitu života počas menštruácie.

            Bezpečné splachovanie: Vymeňte staré vodovodné a kanalizačné potrubia,
vyprázdnite plné žumpy a nahláste nezákonné nakladanie s kalom alebo likvidáciu žumpy.

            Prestaňte so znečisťovaním: Nevylievajte potravinové oleje ani iný odpad, lieky či iné chemikálie do umývadla alebo kanalizácie.

            Ochraňujte prírodu: Zasaďte strom alebo vytvorte dažďovú záhradu.
Použite prírodné riešenia na zníženie rizika záplav a akumulácie vody.

            Stravujte sa lokálne: Nakupujte miestne sezónne potraviny a hľadajte produkty
vyrobené s menším množstvom vody.

             Zaujímajte sa: Zistite, odkiaľ je vaša voda a ako sa s ňou hospodári. Navštívte
čistiareň odpadových vôd, aby ste videli, ako sa nakladá s odpadovou vodou.   Napíšte Vašim zvoleným zástupcom o vyčlenenie rozpočtu na správne hospodárenie s vodou.

            Upratujte: Zúčastnite sa čistenia miestnych riek, potokov, jazier či mokradí vo Vašom okolí.

            Do kampane sa môžete zapojiť aj priamo na:      https://www.unwater.org 

            Úrad verejného zdravotníctva tohto roku pripravil pre verejnosť online dotazník „Mám rád vodu“, v ktorom sa zisťuje záujem verejnosti na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov. Záujemcom bude dotazník v RÚVZ k dispozícii, zároveň je uverejnený aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk): https://www.uvzsr.sk/web/uvz/ako-vn%C3%ADmate-kvalitu-pitnej-vody-pribl%C3%AD%C5%BEte-n%C3%A1m-svoje-postoje-v-dotazn%C3%ADku1

Cieľom Svetového dňa vody je každoročne upozorňovať na stav vôd vo svete a aktuálne  upozorniť aj na udržateľné riadenie zdrojov  pitnej  vody a zvýraznenie významu vody pre ľudstvo.

       

       Svetový deň vody je vhodnou príležitosťou na informovanie a osvetu verejnosti v tejto oblasti.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši ponúka

dňa 21.03.2024 v čase od 08.00 do 10.00 hod. možnosť vyšetrenia vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičňany a dusitany

a

dňa 22.3.2023 v čase od 09.00 do 14.00 hod. konzultačné služby

( 2. poschodie č. dv. 31, 32 )

            Občania majú možnosť v tento deň využiť  skúsenosti odborných pracovníkov úradu,   zamerané na otázky týkajúce sa kvality pitnej vody v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok, ukazovateľov kvality pitnej vody,  zdravotného významu pitnej vody,  rozsahu, početnosti a kritériách kontroly kvality pitnej vody,  problematiky individuálneho a hromadného zásobovania pitnou vodou, ochrany zdrojov pitnej vody.

             Doručené vzorky pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov budú vyšetrené  bezplatne v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, ktorý môže vyšetriť maximálne 100 vzoriek.

            Ako postupovať v prípade záujmu o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálnych zdrojov pitnej vody (studní) v ukazovateli – dusičnany a dusitany:

1. Vzorku vody na vyšetrenie prineste do budovy RÚVZ čo najskôr po odbere.

2. Vzorka vody musí byť odobratá do čistej polyetylénovej (PET) fľaše od neochutenej minerálnej (stolovej) vody, v ktorej nebolo nič skladované, pretože  by mohli byť výsledky skreslené, v množstve minimálne 0,2 litra.

3. Pred naplnením fľaše vzorkou vody je potrebné vodu dostatočne odpustiť (cca 2-3 min, prípadne dlhšie, ak voda nebola dlhšiu dobu používaná), aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odčerpala stojatá voda.

4. Následne je potrebné dostatočne prepláchnuť fľašu odoberanou vodou.

5. Po prepláchnutí naplniť fľašu vzorkou vody a uzavrieť uzáverom.

6. Fľašu označiť štítkom s údajmi s menom, adresou, príp. č. telefónu a údajmi o odbernom mieste (typ zdroja – kopaná, vŕtaná alebo vrážaná studňa a pod.; adresa, na ktorej sa zdroj nachádza).

 

             Vyšetrovať sa budú vody len zo studní, nie z verejných vodovodov, ktorých kvalita vody je dlhodobo sledovaná.

             Zároveň záujemcov upozorňujeme, že toto vyšetrenie nie je dostatočné na overenie, či je voda zdravotne bezpečná a vhodná na ľudskú spotrebu. Informuje len orientačne o tom, či voda nie je  znečistená napr. dusíkatými hnojivami a inými látkami s obsahom dusičnanov a dusitanov.

    

Zdroje: ÚVZ SR Bratislava, RÚVZ so sídlom v Žiline. Ak máte záujem o ďalšie informácie o Svetovom dni vody, odporúčame využiť voľné dostupné a využiteľné materiály na https://www.un.org/en/observances/water-day

 

Ing. Roman Vrabec, ved. oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia