Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ LM)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

RÚVZ Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš a Ružomberok za 8. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš za 8. kalendárny týždeň 2024  

V tomto kalendárnom týždni v okrese Liptovský Mikuláš došlo k poklesu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a Chrípke podobné ochorenia. V 8. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 691 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1698,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 19,8 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 8. kalendárnom týždni hlásených 142  ochorení, t. j. chorobnosť 349,0/100 000, čo predstavuje 20,5 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 58,5 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 4434,4/100 000 obyvateľov a u CHPO chorobnosť dosahovala 1087,1/100 000 obyvateľov.  

V laboratóriách bolo potvrdených 19 prípadov chrípky,  z toho  chrípka typu A - 6 prípadov,  chrípka typu B - 13 prípadov.

V 8. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúci hospitalizáciu.

Hlásna služba: V okrese L. Mikuláš hlásilo ARO a CHPO 86 %  všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených 15 komplikácií, čo je 2,2 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 5

Otitídy: 3

Sinusitídy: 7

Lokálne epidémie v obciach,  inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu:

Uzatvorené kolektívy v okrese Liptovský Mikuláš  neboli, od 19.2.- 23.2.2024 prebiehali jarné prázdniny.

 Počty prípadov COVID-19: 0

 

 

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Ružomberok za 8. kalendárny týždeň 2024 

V tomto kalendárnom týždni v okrese Ružomberok došlo k poklesu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a Chrípke podobné ochorenia. V 8. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 430 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1190,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 43,3 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 8. kalendárnom týždni hlásených 69 ochorení (chorobnosť 191,0/100 000), čo predstavuje 16,0 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 57,8 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 3698,4/100 000 obyvateľov a u CHPO  chorobnosť dosahovala 663,8/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách neboli potvrdené  prípady chrípky.

      V 8. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené žiadne prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúce hospitalizáciu.  

Hlásna služba: V okrese Ružomberok hlásilo ARO a CHPO 89 %  všeobecných lekárov pre deti dorast a 52 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Neboli hlásené

Pneumónie: 0

Otitídy: 0

Sinusitídy: 0

Lokálne epidémie v obciach,  inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu :

Uzatvorené kolektívy v okrese Ružomberok  neboli, od 19.2.- 23.2.2024 prebiehali jarné prázdniny.

Počty prípadov COVID-19: 0

                                                                         MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA

                                                                                       regionálna hygienička