Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ LM)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

RÚVZ Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš a Ružomberok za 6. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš za 6. kalendárny týždeň 2024  

V tomto kalendárnom týždni v okrese Liptovský Mikuláš došlo k miernemu poklesu   chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a Chrípke podobné ochorenia. V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 1110 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2291,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  klesla o 18,9 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 6.kalendárnom týždni bolo hlásených 409 ochorení, t.j. chorobnosť 844,4/100 000, čo predstavuje 36,8 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 23,3 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 8382,4/100 000 obyvateľov a u CHPO vo vekovej skupine 15-19 ročných, kde chorobnosť dosahovala 3240,7/100 000 obyvateľov.  

V laboratóriách bolo potvrdených  42 prípadov chrípky typu A a 15  prípadov  chrípky B. 

V 6. kalendárnom týždni 2024 bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúci hospitalizáciu.

Hlásna služba: V okrese L. Mikuláš hlásilo ARO a CHPO 86 %  všeobecných lekárov pre deti a dorast a 57 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených 31  komplikácií, čo je 2,8 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 17

Otitídy: 6

Sinusitídy: 8

Lokálne epidémie v obciach,  inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie zaznamenali v obciach a mestách, kde bol prerušený aj výchovnovzdelávací proces v doleuvedených  kolektívoch.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

V okrese L. Mikuláš boli uzatvorené kolektívy v 5 MŠ,  a v 5 ZŠ a 1 SŠ :

MŠ Agátova,  Liptovský Mikuláš, 1 trieda, od 6.2. – 9.2.2024, chorobnosť 60%

MŠ Vranovská, Liptovský Mikuláš,  3 triedy, od 6.2. – 9.2.2024, chorobnosť 65%

MŠ Stodolu, Liptovský Mikuláš,  1 trieda, od 7.2. – 9.2.2024, chorobnosť 52 %

MŠ Kláštorná, Liptovský Mikuláš, 1 trieda, od 7.2. – 9.2.2024, chorobnosť 78 %

MŠ Važec - celá, od 8.2. – 9.2.2024, chorobnosť 47%

ZŠ M.Janošku, Liptovský Mikuláš, 2 triedy, od 7.2.  – 11.2.2024, chorobnosť  52%

ZŠ Bobrovec, 1 trieda, od 7.2. – 9.2.2024, chorobnosť 55%

ZŠ Závažná Poruba – celá ( 4 ročníky), od 8.2. – 9.2.2024, chorobnosť 43%

ZŠ Evanjelická, Liptovský Mikuláš, 1 stupeň (4 ročníky), od 8.2. – 9.2.2024, chorobnosť 45 %

ZŠ M.R.Martákovej, Liptovský Mikuláš, 2 triedy, 9.2.2024,  chorobnosť od 35 % 

Evanjelické gymnázium, Liptovský Mikuláš, 1 trieda,  od 8.2. – 14.2.2024, chorobnosť 38%

 Počty prípadov COVID-19: 9

 

 

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Ružomberok za 6. kalendárny týždeň 2024 

V tomto kalendárnom týždni v okrese Ružomberok došlo k nárastu  chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a Chrípke podobné ochorenia. V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 1183 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2828,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 13,3 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 6. kalendárnom týždni bolo hlásených 435 ochorení (chorobnosť 1040,0/100 000), čo predstavuje 37 % z celkového počtu hlásených ARO.  Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 0,4%. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 8794,6/100 000 obyvateľov a u CHPO  chorobnosť dosahovala 3624,6/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách boli potvrdené   tri prípady chrípky  typu A. 

      V 6. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené žiadne prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúce hospitalizáciu.  

Hlásna služba: V okrese Ružomberok hlásilo ARO a CHPO 100 %  všeobecných lekárov pre deti dorast a 62 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených 45  komplikácií, čo je 3,8 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 11

Otitídy: 12

Sinusitídy: 22

Lokálne epidémie v obciach,  inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie zaznamenali v obciach a mestách, kde bol prerušený aj výchovnovzdelávací proces v doleuvedených  kolektívoch.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu :

V okrese Ružomberok boli uzatvorené kolektívy v dvoch MŠ a troch ZŠ:

MŠ Švošov, celá, od 6.2.- 9.2.2024, chorobnosť 42%

MŠ Stankovany, celá, od 7.2. – 9.2.2024, chorobnosť 82%

ZŠ Zárevúca, Ružomberok, 1 trieda, od 8.2.  – 9.2.2024, chorobnosť 32%

ZŠ Lisková, 2 tried, od 8.2. – 9.2.2024, chorobnosť 58%

Špeciálna ZŠ M.Tatry, Ružomberok, od 8.2. – 9.2.2024, chorobnosť 45%

Počty prípadov COVID-19: 15

                                                                         MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA

                                                                                       regionálna hygienička