Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ LM)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

RÚVZ Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš a Ružomberok za 5. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš za 5. kalendárny týždeň 2024  

V tomto kalendárnom týždni v okrese Liptovský Mikuláš došlo k nárastu  chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a Chrípke podobné ochorenia. V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 1314 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2825,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 17,9 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 5.kalendárnom týždni bolo hlásených 512 ochorení, t. j. chorobnosť 1101,1/100 000, čo predstavuje 38,9 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 71,5 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 8484,6/100 000 obyvateľov a u CHPO vo vekovej skupine 6 - 14 ročných, kde chorobnosť dosahovala 3951,8/100 000 obyvateľov.  

V laboratóriách bolo potvrdených  33 prípadov chrípky typu A a 4 prípady chrípky B. 

V 5. kalendárnom týždni 2024 boli hlásené dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúci hospitalizáciu.

Hlásna služba: V okrese L. Mikuláš hlásilo ARO a CHPO 100 %  všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených 33  komplikácií, čo je 2,5 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 18

Otitídy: 9

Sinusitídy: 6

Lokálne epidémie v obciach,  inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie zaznamenali v obciach a mestách, kde bol prerušený aj výchovnovzdelávací proces v doleuvedených  kolektívoch.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

V okrese L. Mikuláš boli uzatvorené kolektívy v 4 ZŠ, 6 MŠ a 2 SŠ :

MŠ Hradná,  Liptovský Hrádok, jedna trieda, od 30.1. – 2.2.2024, chorobnosť od 68%  

Špeciálna ZŠ Jamník, jedna trieda, od 30.1. – 2.2.2024, chorobnosť 70%

Evanjelické gymnázium Lipt. Mikuláš, kvinta, sexta, od 31.1. – 5.2.2024, chorobnosť od 40% do 47,4%

Cirkevná MŠ Lipt. Hrádok,  celá MŠ,  od 31.1. – 2.2.2024, chorobnosť 42,1%

MŠ Závažná Poruba, celá MŠ, od 30.1. – 2.2.2024, chorobnosť 64,4%

Evanjelická ZŠ Lipt. Mikuláš, 1.A, 3.A, od 1.2. – 6.2.2024, chorobnosť od 36% do 41%

MŠ Vranovská Lipt. Mikuláš, 2.trieda – 3.trieda, od 1.2. – 4.2.2024. chorobnosť od 37,5% do 54,5%

MŠ so ZŠ Važec, celá MŠ – celá ZŠ, od 2.2. – 6.2.2024, chorobnosť od 41% do 40%

 

Počty prípadov COVID-19: 12

 

 

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Ružomberok za 5. kalendárny týždeň 2024 

V tomto kalendárnom týždni v okrese Ružomberok došlo k nárastu  chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a Chrípke podobné ochorenia. V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 926 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2435,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 4,7 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 5. kalendárnom týždni bolo hlásených 394 ochorení (chorobnosť 1036,2/100 000), čo predstavuje 42,5 % z celkového počtu hlásených ARO.  Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 110,1%. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 6912,1/100 000 obyvateľov a u CHPO  chorobnosť dosahovala 3905,6/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách bol potvrdený  jeden prípad chrípky B. 

      V 5. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené žiadne prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúce hospitalizáciu.  

Hlásna služba: V okrese Ružomberok hlásilo ARO a CHPO 100 %  všeobecných lekárov pre deti dorast a 52 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených 25  komplikácií, čo je 2,7 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie:5

Otitídy: 10

Sinusitídy: 10

Lokálne epidémie v obciach,  inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie zaznamenali v obciach a mestách, kde bol prerušený aj výchovnovzdelávací proces v doleuvedených  kolektívoch.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu :

V okrese Ružomberok boli uzatvorené kolektívy v dvoch MŠ a dvoch ZŠ:

ZŠ s MŠ Liptovská Teplá, celá MŠ, od 30.1. – 2.2.2024, chorobnosť 77,5%

MŠ Liptovská Štiavnica, celá MŠ, od 30.1. – 2.2.2024,  chorobnosť 67,5%

ZŠ Zárevúca, Ružomberok, 4.B, od 1.2- 2.2.2024, chorobnosť 38,9%

ZŠ Sv. Vincenta, Ružomberok, celá ZŠ, od 1.2. do 5.2.2024, chorobnosť 16%

 

Počty prípadov COVID-19: 18

                                                                         MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA

                                                                                       regionálna hygienička