Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ LM)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

RÚVZ Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš a Ružomberok za 4. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš za 4. kalendárny týždeň 2024  

V tomto kalendárnom týždni v okrese Liptovský Mikuláš došlo k nárastu  chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a Chrípke podobné ochorenia. V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 1160 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2394,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 21,3 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 4. kalendárnom týždni bolo hlásených 311 ochorení, t. j. chorobnosť 642,1/100 000, čo predstavuje 26,8 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 107,3 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 7381,1/100 000 obyvateľov a u CHPO  chorobnosť dosahovala 2157,9/100 000 obyvateľov.  

V laboratóriách bolo potvrdených  47 prípadov chrípky typu A a jeden prípad chrípky B. 

V 4. kalendárnom týždni 2024 bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúci hospitalizáciu.

Hlásna služba: V okrese L. Mikuláš hlásilo ARO a CHPO 100 %  všeobecných lekárov pre deti a dorast a 48 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených 23  komplikácií, čo je 2,0 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 7

Otitídy: 5

Sinusitídy: 11

Lokálne epidémie v obciach, inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie zaznamenali, v obciach, kde bol prerušený aj výchovnovzdelávací proces v doleuvedených  kolektívoch.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu :   

V okrese L. Mikuláš boli uzatvorené kolektívy v 5 – tich  ZŠ a troch  MŠ :

MŠ Hradná,  Liptovský Hrádok, dve triedy, od 23.1. – 26.1.2024, chorobnosť od 62% -82%

ZŠ Liptovská Kokava, celá, od 23.1. – 26.1.2024, chorobnosť 75%

MŠ Liptovská Kokava, celá, od 23.1. – 30.1.2024, chorobnosť od 55% do 75%

Špeciálna ZŠ Jamník, tri triedy, od 24.1. – 30.1.2024, chorobnosť od 50% do 70%

ZŠ s MŠ Pribylina, celá MŠ, od 23.1. – 29.1.2024, chorobnosť 50%

ZŠ M.Janošku, Liptovský Mikuláš,  dve triedy,  od 24.1. – 30.1.2024, chorobnosť 50%

Evanjelická ZŠ J.Janošku, Liptovský Mikuláš, od 24.1. – 26.1.2024, chorobnosť 36%

ZŠ Dúbrava, 1.-4. ročník, od 26.1. – 30.1.2024, chorobnosť 60%

 

Počty prípadov COVID-19: 8

 

 

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Ružomberok za 4. kalendárny týždeň 2024 

V tomto kalendárnom týždni v okrese Ružomberok došlo k nárastu  chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a Chrípke podobné ochorenia. V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 1061 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2325,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 15,4 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 4. kalendárnom týždni bolo hlásených 225 ochorení (chorobnosť 493,1/100 000), čo predstavuje 21,2 % z celkového počtu hlásených ARO.  Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 62,4 %.Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 7221,1/100 000 obyvateľov a u CHPO  chorobnosť dosahovala 2051,1/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách boli potvrdené  4 prípady chrípky typu A a jeden prípad chrípky B. 

      V 4. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené žiadne prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúce hospitalizáciu.  

Hlásna služba: V okrese Ružomberok hlásilo ARO a CHPO 100 %  všeobecných lekárov pre deti dorast a 71 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených 41  komplikácií, čo je 3,9 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 1

Otitídy: 19

Sinusitídy: 21

Lokálne epidémie v obciach,  inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie zaznamenali v obciach,  kde bol prerušený aj výchovnovzdelávací proces v doleuvedených  kolektívoch.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu :

V tomto kal. týždni v okrese Ružomberok boli uzatvorené kolektívy v dvoch MŠ a dvoch ZŠ:

ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna, celá MŠ, od 23.1. – 26.1.2024, chorobnosť 64%

ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna, tri triedy, od 25.1. – 26.1.2024,  chorobnosť od 43% do 47%

ZŠ A.Hlinku, Ružomberok, dve triedy, od 25.1- 26.1.2024, chorobnosť od 43% do 62%

MŠ Ľubochňa, celá MŠ, od 26.1. do 31.1.2024, chorobnosť 58%

 

Počty prípadov COVID-19: 12

                                                                         MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA

                                                                                       regionálna hygienička