Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ LM)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

RÚVZ Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš a Ružomberok za 3. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš za 3. kalendárny týždeň 2024  

V tomto kalendárnom týždni v okrese Liptovský Mikuláš došlo k nárastu  chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a Chrípke podobné ochorenia. V 3. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 956 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1973,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 20,8 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 3. kalendárnom týždni bolo hlásených 150 ochorení, t.j. chorobnosť 309,7/100 000, čo predstavuje 15,69 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 90,5 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 6155,0/100 000 obyvateľov a u CHPO  chorobnosť dosahovala 1128,0/100 000 obyvateľov.  

V laboratóriách bolo potvrdených  15 prípadov chrípky typu A a jeden prípad chrípky B. 

V 3. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené žiadne prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúce hospitalizáciu.

Hlásna služba: V okrese L. Mikuláš hlásilo ARO a CHPO 100 %  všeobecných lekárov pre deti a dorast a 48 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených 30  komplikácií, čo je 3,1 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 7

Otitídy: 7

Sinusitídy: 16

Lokálne epidémie v obciach, inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu :   

V okrese L. Mikuláš boli uzatvorené kolektívy:

- ZŠ Kvačany, l. stupeň, od 16.1.-19.1.2024, chorobnosť 33%

- Evanjelickej ZŠ, dve triedy, od 16.1.-19.1.2024, chorobnosť od 39% do 50%

- ZŠ M. Jánošku, 1.A., od 16.1.-19.1.2024, chorobnosť 48%

- ZŠ s MŠ Sv. Kríž, celá,  od 16.1.-19.1.2024, chorobnosť 72,5%

- Evanjelické gymnázium , ll.A5, od 16.1.-19.1.2024, chorobnosť 44%

Počty prípadov COVID-19: 16

 

 

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Ružomberok za 3. kalendárny týždeň 2024 

V tomto kalendárnom týždni v okrese Ružomberok došlo k nárastu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a poklesu na Chrípke podobné ochorenia. V 3. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 843 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2015,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 9,2 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 3. kalendárnom týždni 2024 hlásených 127 ochorení (chorobnosť 303,6/100 000), čo predstavuje 15,06 % z celkového počtu hlásených ARO.  Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 26,9 %.Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 5591,5/100 000 obyvateľov a u CHPO  chorobnosť dosahovala 955,3/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách neboli potvrdené prípady chrípky. 

      V 3. kalendárnom týždni 2024 neboli hlásené žiadne prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúce hospitalizáciu.  

Hlásna služba: V okrese Ružomberok hlásilo ARO a CHPO 100 %  všeobecných lekárov pre deti dorast a 62 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených 14  komplikácií, čo je 1,7 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 4

Otitídy: 5

Sinusitídy: 5

Lokálne epidémie v obciach,  inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu :

V tomto kal. týždni v okrese Ružomberok bola uzatvorená:

-ZŠ Zarevúca, jedna trieda, od 18.1. - 19.1.2024,  chorobnosť 41,4%.

Počty prípadov COVID-19: 22

                                                                         MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA

                                                                                       regionálna hygienička