Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ LM)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

RÚVZ Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš a Ružomberok za 23. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš za 23. kalendárny týždeň 2024  

V tomto kalendárnom týždni v okrese Liptovský Mikuláš došlo k  poklesu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a na Chrípke podobné ochorenia. V 23. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 440 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 987,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 11,31 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 23. kalendárnom týždni hlásených 47 ochorení, t. j. chorobnosť 105,5/100 000, čo predstavuje 10,7 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 31,8 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 3512,3/100 000 obyvateľov a u CHPO chorobnosť dosahovala 290,5/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách nebol potvrdený prípad chrípky.

V 23. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúci hospitalizáciu.

Hlásna služba: V okrese Liptovský Mikuláš hlásilo ARO a CHPO 93 %  všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo hlásených 24 komplikácií, čo je 5,5 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 8

Otitídy: 6

Sinusitídy: 10

Lokálne epidémie v obciach, inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu: V tomto kalendárnom týždni sme nezaznamenali uzatvorenie  kolektívu.

Počty prípadov COVID-19: 0

 

 

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Ružomberok za 23. kalendárny týždeň 2024 

V tomto kalendárnom týždni v okrese Ružomberok došlo k poklesu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a poklesu  na Chrípke podobné ochorenia. V 23. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 377 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1127,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 11, 7%. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 23. kalendárnom týždni hlásených 33 ochorení, t. j. chorobnosť 98,7/100 000, čo predstavuje 8,75 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 37,7 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 4411,4/100 000 obyvateľov a u CHPO chorobnosť dosahovala 449,6/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách nebol potvrdený prípad chrípky.

      V 23. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený žiaden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúce hospitalizáciu.  

Hlásna služba: V okrese Ružomberok hlásilo ARO a CHPO 100 %  všeobecných lekárov pre deti dorast a 40 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených  5 komplikácií, čo je 1,3 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 0

Otitídy: 2

Sinusitídy: 3

Lokálne epidémie v obciach, inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu : V tomto kalendárnom týždni sme nezaznamenali uzatvorenie  kolektívu.

Počty prípadov COVID-19: 1

                                                                         MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA

                                                                                      regionálna hygienička