Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ LM)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

RÚVZ Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA.

 

RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že v období júl - august 2024 sa na oddelení epidemiológie nebudú vykonávať odbery krvi na vyšetrenie HIV.

 

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš a Ružomberok za 22. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš za 22. kalendárny týždeň 2024  

V tomto kalendárnom týždni v okrese Liptovský Mikuláš došlo k  poklesu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a na Chrípke podobné ochorenia. V 22. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 453 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1113,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 7,5 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 22. kalendárnom týždni hlásených 63 ochorení, t. j. chorobnosť 154,8/100 000, čo predstavuje 14 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 4,6 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 3461,7/100 000 obyvateľov a u CHPO chorobnosť dosahovala 286,1/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách nebol potvrdený prípad chrípky.

V 22. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúci hospitalizáciu.

Hlásna služba: V okrese Liptovský Mikuláš hlásilo ARO a CHPO 86 %  všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo hlásených 20 komplikácií, čo je 4,4 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 4

Otitídy: 6

Sinusitídy: 10

Lokálne epidémie v obciach, inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu: V tomto kalendárnom týždni sme nezaznamenali uzatvorenie  kolektívu.

Počty prípadov COVID-19: 0

 

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Ružomberok za 22. kalendárny týždeň 2024 

V tomto kalendárnom týždni v okrese Ružomberok došlo k nárastu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a poklesu  na Chrípke podobné ochorenia. V 22. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 427 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1277,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 20 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 22. kalendárnom týždni hlásených 53 ochorení, t. j. chorobnosť 158,5/100 000, čo predstavuje 12,4 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 10 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 4074,2/100 000 obyvateľov a u CHPO chorobnosť dosahovala 618,2/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách nebol potvrdený prípad chrípky.

      V 22. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený žiaden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúce hospitalizáciu.  

Hlásna služba: V okrese Ružomberok hlásilo ARO a CHPO 100 %  všeobecných lekárov pre deti dorast a 40 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených  9 komplikácií, čo je 2,1 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 1

Otitídy: 6

Sinusitídy: 2

Lokálne epidémie v obciach, inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu : V tomto kalendárnom týždni sme nezaznamenali uzatvorenie  kolektívu.

Počty prípadov COVID-19: 0

                                                                         MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA

                                                                                      regionálna hygienička