Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ LM)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

RÚVZ Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA.

 

RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že v období júl - august 2024 sa na oddelení epidemiológie nebudú vykonávať odbery krvi na vyšetrenie HIV.

 

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš a Ružomberok za 21. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš za 21. kalendárny týždeň 2024  

V tomto kalendárnom týždni v okrese Liptovský Mikuláš došlo k  nárastu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a na Chrípke podobné ochorenia. V 21. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 490 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1204,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 1,63 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 21. kalendárnom týždni hlásených 66 ochorení, t. j. chorobnosť 162,2/100 000, čo predstavuje 13,5 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 25,7 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 4377,1/100 000 obyvateľov a u CHPO chorobnosť dosahovala 515,0/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách nebol potvrdený   prípad chrípky.

V 21. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúci hospitalizáciu.

Hlásna služba: V okrese Liptovský Mikuláš hlásilo ARO a CHPO 86 %  všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo hlásených 11 komplikácií, čo je 2,2 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 2

Otitídy: 5

Sinusitídy: 4

Lokálne epidémie v obciach, inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu: V tomto kalendárnom týždni sme nezaznamenali uzatvorenie  kolektívu.

Počty prípadov COVID-19: 0

 

 

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Ružomberok za 21. kalendárny týždeň 2024 

V tomto kalendárnom týždni v okrese Ružomberok došlo k poklesu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a poklesu  na Chrípke podobné ochorenia. V 21. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 439 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 062,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 2,4 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 21. kalendárnom týždni hlásených 73 ochorení, t. j. chorobnosť 176,7/100 000, čo predstavuje 16,6 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 144,4 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 3 624,6/100 000 obyvateľov a u CHPO chorobnosť dosahovala 842,9/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách bol potvrdený jeden prípad  chrípky typu A.

      V 21. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený žiaden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúce hospitalizáciu.  

Hlásna služba: V okrese Ružomberok hlásilo ARO a CHPO 100 %  všeobecných lekárov pre deti dorast a 60 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených  13 komplikácií, čo je 3,0 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 2

Otitídy: 5

Sinusitídy: 6

Lokálne epidémie v obciach, inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu : V tomto kalendárnom týždni sme nezaznamenali uzatvorenie  kolektívu.

Počty prípadov COVID-19: 0

                                                                         MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA

                                                                                      regionálna hygienička