Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ LM)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

RÚVZ Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš a Ružomberok za 15. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš za 15. kalendárny týždeň 2024  

V tomto kalendárnom týždni v okrese Liptovský Mikuláš došlo k vzostupu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a na Chrípke podobné ochorenia. V 15. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 490 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1331,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 3,4 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 15. kalendárnom týždni hlásených 79 ochorení, t. j. chorobnosť 214,6/100 000, čo predstavuje 16,1 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 30,5 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 4394,3/100 000 obyvateľov a vo výskyte CHPO najvyššia chorobnosť dosahovala vo vekovej skupine 15-19 ročných a to 475,3/100 000 obyvateľov.  

V laboratóriách boli potvrdené  dva prípady  chrípky typu B.

V 15. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúci hospitalizáciu.

Hlásna služba: V okrese L. Mikuláš hlásilo ARO a CHPO 71 %  všeobecných lekárov pre deti a dorast a 39 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo hlásených 5 komplikácií, čo je 1,0 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 2

Otitídy: 1

Sinusitídy: 2

Lokálne epidémie v obciach, inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu: V tomto kalendárnom týždni sme nezaznamenali uzatvorenie  kolektívu.

Počty prípadov COVID-19: 1

 

 

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Ružomberok za 15. kalendárny týždeň 2024 

V tomto kalendárnom týždni v okrese Ružomberok došlo k vzostupu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a Chrípke podobné ochorenia. V 15. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 482 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1167,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 5,9 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 15. kalendárnom týždni hlásených 82 ochorení (chorobnosť 198,5/100 000), čo predstavuje 17,0 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 112,9 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 3793,2/100 000 obyvateľov a u CHPO  chorobnosť dosahovala 916,7/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách neboli potvrdené  prípady chrípky.

      V 15. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený žiaden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúce hospitalizáciu.  

Hlásna služba: V okrese Ružomberok hlásilo ARO a CHPO 89 %  všeobecných lekárov pre deti dorast a 65 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených 28 komplikácií, čo je 5,8 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 3

Otitídy: 13

Sinusitídy:  12

Lokálne epidémie v obciach, inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu : V tomto kalendárnom týždni sme nezaznamenali uzatvorenie kolektívu.

Počty prípadov COVID-19: 0

                                                                         MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA

                                                                                      regionálna hygienička