Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ LM)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

RÚVZ Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš a Ružomberok za 14. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš za 14. kalendárny týždeň 2024  

V tomto kalendárnom týždni v okrese Liptovský Mikuláš došlo k poklesu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a na Chrípke podobné ochorenia. V 14. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 399 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1287,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 11,4 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 14. kalendárnom týždni hlásených 51 ochorení, t. j. chorobnosť 164,5/100 000, čo predstavuje 12,8 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 23,6 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 4222,7/100 000 obyvateľov a u CHPO chorobnosť dosahovala 652,3/100 000 obyvateľov.  

V laboratóriách neboli potvrdené  prípady chrípky.

V 14. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúci hospitalizáciu.

Hlásna služba: V okrese L. Mikuláš hlásilo ARO a CHPO 71 %  všeobecných lekárov pre deti a dorast a 26% všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo hlásených 9 komplikácií, čo je 2,3% z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 4

Otitídy: 2

Sinusitídy: 3

Lokálne epidémie v obciach,  inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu: V tomto kalendárnom týždni sme nezaznamenali uzatvorenie  kolektívu.

Počty prípadov COVID-19: 0

 

 

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Ružomberok za 14. kalendárny týždeň 2024 

V tomto kalendárnom týždni v okrese Ružomberok došlo k poklesu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a Chrípke podobné ochorenia. V 14. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 390 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1101,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 37,6 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 14. kalendárnom týždni hlásených 33 ochorení (chorobnosť 93,2/100 000), čo predstavuje 8,4 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 74,3 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 3034,6/100 000 obyvateľov a u CHPO  chorobnosť dosahovala 252,9/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách neboli potvrdené  prípady chrípky.

      V 14. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený žiaden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúce hospitalizáciu.  

Hlásna služba: V okrese Ružomberok hlásilo ARO a CHPO 89 %  všeobecných lekárov pre deti dorast a 50 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených 5 komplikácií, čo je 1,3 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 0

Otitídy: 0

Sinusitídy: 5

Lokálne epidémie v obciach,  inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu : V tomto kalendárnom týždni sme nezaznamenali uzatvorenie kolektívu.

Počty prípadov COVID-19: 0

                                                                         MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA

                                                                                      regionálna hygienička