Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ LM)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

RÚVZ Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš a Ružomberok za 13. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš za 13. kalendárny týždeň 2024  

V tomto kalendárnom týždni v okrese Liptovský Mikuláš došlo k poklesu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a na Chrípke podobné ochorenia. V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 466 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1453,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 10,2 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 13. kalendárnom týždni hlásených 69 ochorení, t. j. chorobnosť 215,2/100 000, čo predstavuje 14,8 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 6,9 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 4531,6/100 000 obyvateľov a u CHPO chorobnosť dosahovala 617,9/100 000 obyvateľov.  

V laboratóriách neboli potvrdené  prípady chrípky.

V 13. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúci hospitalizáciu.

Hlásna služba: V okrese L. Mikuláš hlásilo ARO a CHPO 71 %  všeobecných lekárov pre deti a dorast a 29 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo hlásených 14 komplikácií, čo je 3 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 2

Otitídy: 2

Sinusitídy: 10

Lokálne epidémie v obciach,  inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu: V tomto kalendárnom týždni sme nezaznamenali uzatvorenie  kolektívu.

Počty prípadov COVID-19: 0

 

 

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Ružomberok za 13. kalendárny týždeň 2024 

V tomto kalendárnom týždni v okrese Ružomberok došlo k poklesu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a Chrípke podobné ochorenia. V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 549 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1764,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 9,4  %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 13. kalendárnom týždni hlásených 113 ochorení (chorobnosť 363,2/100 000), čo predstavuje 20,6 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 16,9 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 5780,1/100 000 obyvateľov a u CHPO  chorobnosť dosahovala 1565,4/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách boli potvrdené  dva  prípady chrípky typu B.

      V 13. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený žiaden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúce hospitalizáciu.  

Hlásna služba: V okrese Ružomberok hlásilo ARO a CHPO 70 %  všeobecných lekárov pre deti dorast a 48 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených 35 komplikácií, čo je 6,4 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 6

Otitídy: 8

Sinusitídy: 21

Lokálne epidémie v obciach,  inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu : V tomto kalendárnom týždni sme nezaznamenali uzatvorenie kolektívu.

Počty prípadov COVID-19: 1

                                                                         MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA

                                                                                      regionálna hygienička