Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ LM)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

RÚVZ Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš a Ružomberok za 12. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš za 12. kalendárny týždeň 2024  

V tomto kalendárnom týždni v okrese Liptovský Mikuláš došlo k miernemu nárastu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a na Chrípke podobné ochorenia. V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 627 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1618,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 0,97 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 12. kalendárnom týždni hlásených                78 ochorení, t. j. chorobnosť 201,3/100 000, čo predstavuje 12,44 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3,63 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 5349,8/100 000 obyvateľov a u CHPO chorobnosť dosahovala 658,0/100 000 obyvateľov.  

V laboratóriách neboli potvrdené  prípady chrípky.

V 12. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúci hospitalizáciu.

Hlásna služba: V okrese L. Mikuláš hlásilo ARO a CHPO 86 %  všeobecných lekárov pre deti a dorast a 35 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo hlásených 15 komplikácií, čo je 2,4 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 1

Otitídy: 9

Sinusitídy: 5

Lokálne epidémie v obciach,  inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu: V tomto kalendárnom týždni sme zaznamenali uzatvorenie  kolektívov:

- ZŠ s MŠ Hybe, jedna trieda v ZŠ s chorobnosťou 31,4% a jedna trieda v MŠ s chorobnosťou 64,3%

Počty prípadov COVID-19: 0

 

 

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Ružomberok za 12. kalendárny týždeň 2024 

V tomto kalendárnom týždni v okrese Ružomberok došlo k nárastu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a Chrípke podobné ochorenia. V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 717 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1948,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 14,9  %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 12. kalendárnom týždni hlásených 161 ochorení (chorobnosť 437,5/100 000), čo predstavuje 22,5 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom mierne stúpla o 56,5 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 6056,6/100 000 obyvateľov a u CHPO  chorobnosť dosahovala 2029,3/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách nebol potvrdený žiadny  vírus chrípky.

      V 12. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený žiaden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúce hospitalizáciu.  

Hlásna služba: V okrese Ružomberok hlásilo ARO a CHPO 90 %  všeobecných lekárov pre deti dorast a 52 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených 29 komplikácií, čo je 4,0 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 2

Otitídy: 7

Sinusitídy: 20

Lokálne epidémie v obciach,  inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu : V tomto kalendárnom týždni sme zaznamenali uzatvorenie kolektívu:

- ZŠ s MŠ  Lisková, jedna trieda v ZŠ s chorobnosťou 40%

- ZŠ Zarevúca Ružomberok, jedna trieda s chorobnosťou 42,86%

- ZŠ Liptovská Osada, celá škola  s chorobnosťou 40%

Počty prípadov COVID-19: 0

                                                                         MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA

                                                                                      regionálna hygienička