Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ LM)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

RÚVZ Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš a Ružomberok za 11. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš za 11. kalendárny týždeň 2024  

V tomto kalendárnom týždni v okrese Liptovský Mikuláš došlo k nárastu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a na Chrípke podobné ochorenia. V 11. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 652 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1602,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 12,6 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 11. kalendárnom týždni hlásených                85 ochorení, t. j. chorobnosť 208,9/100 000, čo predstavuje 7,6 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 27,0 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 6741,3/100 000 obyvateľov a u CHPO chorobnosť dosahovala 749,0/100 000 obyvateľov.  

V laboratóriách boli potvrdené 4 prípady chrípky, 2x typ A a 2x typ  B.

V 11. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúci hospitalizáciu.

Hlásna služba: V okrese L. Mikuláš hlásilo ARO a CHPO 79 %  všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo hlásených 20 komplikácií, čo je 3,1 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 6

Otitídy: 8

Sinusitídy: 6

Lokálne epidémie v obciach,  inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu: V tomto kalendárnom týždni sme zaznamenali uzatvorenie 2 tried v kolektívoch – MŠ Žirafka LM – 5.trieda – chorobnosť 61% a Evanjelická ZŠ LM- 2.A – chorobnosť 50%.

Počty prípadov COVID-19: 0

 

 

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Ružomberok za 11. kalendárny týždeň 2024 

V tomto kalendárnom týždni v okrese Ružomberok došlo k nárastu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a Chrípke podobné ochorenia. V 11. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 655 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1695,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 24,5 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 11. kalendárnom týždni hlásených 108 ochorení (chorobnosť 279,5/100 000), čo predstavuje 6,1 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom mierne stúpla o 20,4 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 4945,2/100 000 obyvateľov a u CHPO  chorobnosť dosahovala 899,1/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách nebol potvrdený žiadny  vírus chrípky.

      V 11. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený žiaden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúce hospitalizáciu.  

Hlásna služba: V okrese Ružomberok hlásilo ARO a CHPO 100 %  všeobecných lekárov pre deti dorast a 52 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených 20 komplikácií, čo je 3,1 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 0

Otitídy: 16

Sinusitídy: 4

Lokálne epidémie v obciach,  inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu : V tomto kalendárnom týždni sme nezaznamenali uzatvorenie kolektívu.

Počty prípadov COVID-19: 0

                                                                         MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA, v.r.

                                                                                      regionálna hygienička