Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ LM)

Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám týkajúcich sa pôsobnosti regionálneho úradu.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

RÚVZ Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš a Ružomberok za 10. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Liptovský Mikuláš za 10. kalendárny týždeň 2024  

V tomto kalendárnom týždni v okrese Liptovský Mikuláš došlo k poklesu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a na Chrípke podobné ochorenia. V 10. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 441 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1422,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 17,7 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 10. kalendárnom týždni hlásených                51  ochorení, t. j. chorobnosť 164,5/100 000, čo predstavuje 11,6 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 44,9 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 4497,3/100 000 obyvateľov a u CHPO chorobnosť dosahovala 412,0/100 000 obyvateľov.  

V laboratóriách boli potvrdené 3 prípady chrípky typu  B.

V 10. kalendárnom týždni 2024 nebol prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúci hospitalizáciu.

Hlásna služba: V okrese L. Mikuláš hlásilo ARO a CHPO 71 %  všeobecných lekárov pre deti a dorast a 26 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo hlásených 6 komplikácií, čo je 1,4 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 4

Otitídy: 0

Sinusitídy: 2

Lokálne epidémie v obciach,  inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu: V tomto kalendárnom týždni sme nezaznamenali uzatvorenie kolektívu.

 Počty prípadov COVID-19: 0

 

 

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Ružomberok za 10. kalendárny týždeň 2024 

V tomto kalendárnom týždni v okrese Ružomberok došlo k miernemu poklesu chorobnosti na Akútne respiračné ochorenia a Chrípke podobné ochorenia. V 10. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 440 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1361,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 3,7 %. Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 10. kalendárnom týždni hlásených 75 ochorení (chorobnosť 232,1/100 000), čo predstavuje 17,0 % z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 9,4 %. Najviac postihnutou vekovou skupinou bola skupina detí od 0 - 5 rokov, kde chorobnosť na ARO dosahovala 4102,3/100 000 obyvateľov a u CHPO  chorobnosť dosahovala 533,9/100 000 obyvateľov.

V laboratóriách bol potvrdený 1 prípad chrípky typu  B.

      V 10. kalendárnom týždni 2024 nebol hlásený žiaden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI vyžadujúce hospitalizáciu.  

Hlásna služba: V okrese Ružomberok hlásilo ARO a CHPO 100 %  všeobecných lekárov pre deti dorast a 38 % všeobecných lekárov pre dospelých.

Komplikácie: Bolo  hlásených 21 komplikácií, čo je 4,8 % z celkového počtu ARO.

Pneumónie: 6

Otitídy: 6

Sinusitídy: 9

Lokálne epidémie v obciach,  inde: V tomto kalendárnom týždni sme lokálne epidémie nezaznamenali v obciach a mestách.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu :

Uzatvorené kolektívy:

- ZŠ s MŠ Lisková,  celá MŠ, uzatvorená od 6.3. – 8.3.2024, s chorobnosťou 76,5%

Počty prípadov COVID-19: 1

                                                                         MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA

                                                                                       regionálna hygienička