Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo v rámci svojej pôsobnosti a činnosti podnikateľským subjektom a verejnosti po telefonickom dohovore s príslušným vedúcim odboru.

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok - Štvrtok
8:00 - 15:00

Piatok
8:00 - 14:00

Osobne na adrese:
Ústredné pracovisko RÚVZ – Ipeľská 1, 040 11 Košice

Telefonicky alebo e-mailom:
Informátor, spojovateľ - tel.: 055 7860 111
e-mail: sekretariat@ruvzke.sk

Odbor epidemiológie

MUDr. Veronika Tarkovská, tel.: 055 7860 164, epi@ruvzke.sk

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

MVDr. Eva Gajancová, tel.: 055 7860 153, hv@ruvzke.sk

Odbor radiačnej ochrany

Doc. RNDr. Andrea Čipáková, PhD., tel.: 055 7860 170, hz@ruvzke.sk

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok

Ing. Martina Tomaszová, tel.: 055 7860 183, ocha@ruvzke.sk

 

Osobne na adrese:
Detašované pracovisko RÚVZ – Rooseveltova 8, 040 11 Košice

Telefonicky alebo e-mailom:
Informátor, spojovateľ - tel.: 055 6114 250
e-mail: sekretariat@ruvzke.sk

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia

MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH, tel.: 055 6114 218, hzpz@ruvzke.sk

Odbor hygieny detí a mládeže

MUDr. Jana Kollárová, MPH, tel.: 055 6114 213, hdm@ruvzke.sk

Odbor preventívneho pracovného lekárstva

MUDr. Daniela Tarabčáková, tel.: 055 6114 212, ppl@ruvzke.sk

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu

RNDr. Eva Schnitzerová, PhD., tel.: 055 6114 230, podporazdravia@ruvzke.sk

 

Osobne na adrese:
Detašované pracovisko RÚVZ – Senný trh 4, 040 11 Košice

Telefonicky alebo e-mailom:
Informátor, spojovateľ - tel.: 055 7860 111
e-mail: sekretariat@ruvzke.sk

Odbor lekárskej mikrobiológie

MUDr. Viera Lengyelová, tel.: 055 6227 567, lm@ruvzke.sk