Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ KE)

má územnú pôsobnosť pre okresy Košice I - IV a Košice - okolie

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Košice I - IV a Košice - okolie a orgánom radiačnej ochrany pre Košický a Prešovský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Košickom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ KE je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., MPH

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Košickom kraji za 6. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a
chrípke podobných ochorení v Košickom kraji
za 6. kalendárny týždeň 2024

V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 12 028 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť   2804,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 1524 chrípke  podobných  ochorení (CHPO),  čo predstavuje chorobnosť  355,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO vyššia o 5 % a chorobnosť na CHPO  je vyššia o 6,6  %.

Najvyššia  chorobnosť   na   ARO   bola  zaznamenaná  v okrese Rožňava  (3588,2/100 000), najnižšia v okrese Spišská Nová Ves  (2004,6/100 000). 
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5-ročných detí (8002,5/100 000). 
Priebeh ochorení bol komplikovaný u 408 osôb, čo predstavuje 3,4 % zo všetkých ARO.  Medzi komplikácie patrili pneumónie (48), otitídy (90) a sínusitídy (270).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť bolo hlásené v 75    kolektívoch, z toho:

  • v  41 MŠ (okr. Košice I , Košice II , Košice IV , Košice okolie , Michalovce , Rožňava , Gelnica,  Spišská N. Ves   a Trebišov )
  • v 32 ZŠ (okr. Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice okolie, Spišská Nová Ves, Rožňava, Michalovce a Trebišov )
  • v 2 SŠ (okr. Košice I a Michalovce)

Izolácia vírusu chrípky Košický kraj: 33x vírus chrípky A, 1x vírus chrípky B

Počty prípadov COVID-19: 25